Ocena brak

Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

Autor /sweadsalefs Dodano /22.01.2005

CARITAS POLSKA
Wizją Caritas jest budowanie cywilizacji miłości.
Caritas Polska określa swoją misję jako: Usłyszeć głos ubogich, przyjąć go jako własny i stać się tym głosem. Organizacja ta jest organizacją pozarządową i zajmuje się niesieniem pomocy dla tych którzy tego potrzebują.
Pomoc osobom bezdomnym
Wśród licznych kategorii osób, którym Caritas w Polsce świadczy pomoc w sposób stały, są bezdomni. Co prawda wiele osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania świadomie wybrało taki styl życia, ale istnieje również duża grupa bezdomnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji nie z własnej woli. Te osoby najczęściej podejmują próbę wyjścia z bezdomności. Część z nich znajduje pomoc w placówkach Caritas.
Schroniska całodobowe oferują stałe schronienie, jednak na pewien określony okres czasu. Celem pomocy jest wyprowadzenie osób z bezdomności a nierzadko również z chorób i nałogów. Dlatego pracownicy Caritas proponują bezdomnym terapię (m.in. przeciwuzależnieniową) a niejednokrotnie również uczestniczą w znalezieniu dla nich pracy. Pobyt w schronisku bywa w symbolicznym zakresie odpłatny. Caritas prowadzi w Polsce 15 schronisk całodobowych.
Noclegownie oferują bezdomnym schronienie na noc. Poza tym starają się zaspokoić potrzeby osób bezdomnych w zakresie zapewnienia im pożywienia, środków higienicznych i odzieży. Caritas prowadzi w Polsce 20 tego typu placówek.
Pomoc osobom bezrobotnym
Brak pracy to obecnie problem ponad 20% zdolnych do wykonywania zawodu Polaków. Katolicka nauka społeczna głosi, że praca jest nie tylko powołaniem a nawet obowiązkiem, ale przede wszystkim niezbywalnym prawem każdego człowieka.
Cały kraj stoi dzisiaj przed problemem bezrobocia próbując zaradzić biedzie materialnej i psychicznej osób, które utraciły swoje miejsca pracy. Caritas, starając się pomagać wszystkim kategoriom osób potrzebujących, kieruje swoje wysiłki także w stronę ludzi bezrobotnych.
W wielu parafiach powstały Kluby Osób Bezrobotnych, gdzie można nauczyć się sposobów aktywnego poszukiwania pracy. Parafialne zespoły Caritas i Caritas diecezjalne udzielają bezrobotnym pomocy doraźnej darowując im żywność, odzież, obuwie, pościel, sprzęt gospodarstwa domowego.
Caritas uruchamia również projekty autorskie i pilotażowe, które mają sprawdzić różne sposoby pomagania bezrobotnym. Caritas koszalińsko-kołobrzeska i warszawska założyły dwa duże gospodarstwa rolne. Przedsięwzięcie to jest opłacalne - nie przynosi dużych zysków, ale dzięki niemu zatrudnienie znalazło wiele osób.
Caritas Polska rozpoczęła program realizowany przy współpracy z Caritas Francja, który polega na wyszkoleniu grupy pracowników i wolontariuszy do pracy z bezrobotnymi oraz założeniu Biura Aktywacji Bezrobotnych w Bartoszycach. Projekt realizowany jest na terenie czterech diecezji: warmińskiej, lubelskiej, toruńskiej i kieleckiej. Przeszkolone osoby obejmują opieką grupę bezrobotnych, którym towarzyszą w poszukiwaniu pracy udzielając potrzebnych informacji, motywując i wspierając duchowo.
W dniu 1 czerwca tego roku Caritas otworzyła Biuro Aktywizacji Bezrobotnych w Bartoszycach. Placówka ta wyposażona jest w telefon, fax, ma dostęp do internetu, lokalnej i ogólnopolskiej prasy. Wszystko to ma służyć osobom poszukującym pracy w znalezieniu stałego zatrudnienia. Pracownicy Biura służą również pomocą w załatwieniu wszelkich formalności, takich jak napisanie i złożenie odpowiedniego CV, czy listu motywacyjnego.
Zadaniem projektu realizowanego przez Caritas jest pomoc osobie wykluczonej w odnalezieniu zaufania do samej siebie i wydobycie tego wszystkiego, co w danej osobie, ze względu na brak pracy, zostało stłumione, zagłuszone przez poczucie własnej bezużyteczności. Człowiek wykluczony jest daleko od innych, nie jest w stanie uczestniczyć w życiu społeczności, odnaleźć sens i cel swojej drogi. Czuje się poza nawiasem społeczeństwa, a jedynymi osobami, z którymi się kontaktuje są albo osoby także pozbawione pracy albo pracownicy instytucji pomocowych. Pamiętając o tej szczególnej wrażliwości środowisk dotkniętych bezrobociem nie można jednak traktować ich tak, jakby się miało do czynienia z ludźmi upośledzonymi. Wręcz przeciwnie - niezmiernie ważne wydaje się podtrzymanie, a czasem nawet rozbudzenie, poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych. Trzeba jednak umieć zachować odpowiedni dystans, by odróżnić "prowadzenie za rękę" od realnej pomocy.
Pomoc samotnym matkom
Caritas pomaga - na miarę możliwości - wszystkim grupom osób potrzebujących. Do takich zapewne należą samotne matki, które spotkały się z odrzuceniem najbliższego środowiska lub matki - ofiary przemocy w rodzinie.
Placówki dla matek z dziećmi prowadzone przez Caritas mają charakter domów stałego pobytu i oferują podopiecznym na okres kilku miesięcy bezpieczne schronienie z dala od destrukcyjnych wpływów otoczenia. Można wyróżnić tutaj:
• domy samotnej matki dla kobiet w okresie okołoporodowym. Zadaniem tych placówek jest otoczenie opieką kobiet spotykających się z powodu ciąży z odrzuceniem we własnym środowisku. Caritas prowadzi w Polsce 9 takich placówek.
• domy dla matek z dziećmi cierpiących z powodu przemocy domowej. Caritas prowadzi w Polsce 9 takich placówek.
Niektóre placówki łączą obie funkcje.
Domy dla ofiar przemocy często oferują poza schronieniem usługi psychologa, pracowników socjalnych i pedagogów.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Caritas udziela pomocy, w miarę możliwości, wszystkim osobom potrzebującym. Grupą, która w sposób szczególny wymaga opieki, są ludzie niepełnosprawni. Caritas proponuje im różne formy rehabilitacji i terapii.
Jeden z głównych nurtów pomocy Caritas dla ludzi niepełnosprawnych stanowią, prowadzone przez Caritas diecezjalne, stałe placówki. Wynika to ze specyfiki problemu - opieka nad niepełnosprawnym powinna być profesjonalna i systematyczna. Placówki prowadzone przez Caritas na rzecz osób niepełnosprawnych dzielą się na kilka kategorii: ośrodki rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, domy dziennego pobytu, domy stałego pobytu, zakłady pracy.
Ośrodki rehabilitacyjne prowadzone przez Caritas są dużymi placówkami, które wyróżniają się bogatym wyposażeniem. Dzięki temu na ich terenie można skupić wiele form pomocy. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywa się w turnusach lub podczas pobytu jednodniowego, dziennego. Caritas prowadzi w Polsce 10 tego typu placówek.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są metodą rehabilitacji polegającej na włączaniu osoby niepełnosprawnej w praktyczne, twórcze zajęcia. W pracowniach prowadzonych przez Caritas niepełnosprawni, pod opieką fachowców, mają szansę brać udział w zajęciach stolarskich, wikliniarskich, krawieckich, malarskich i in. Sposób funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej określają przepisy państwowe. Dzięki temu placówki te mogą korzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Caritas prowadzi w Polsce 26 Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Domy dziennego pobytu służą tym osobom, które ze względu na daleko posuniętą niepełnosprawność nie mogą korzystać z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Opieka w tych placówkach obejmuje dowóz, posiłki i różne formy rehabilitacji. Domy dziennego pobytu w znacznym stopniu odciążają opiekunów, którzy na stałe zajmują się pomocą osobom o daleko posuniętej niepełnosprawności. Caritas prowadzi w Polsce 12 tego typu placówek.
Domy stałego pobytu dają osobom niepełnosprawnym całodzienną opiekę. Niektóre z nich działają na zasadzie "rodzinkowej", czyli łączą w małe wspólnoty osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki tej metodzie ludzie niepełnosprawni mają szansę przygotowywać się do jak najpełniejszego zaangażowania w życie społeczne. Caritas prowadzi w Polsce 3 domy stałego pobytu.

Do góry