Ocena brak

Wszczęcie procesu a wszczęcie postępowania

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Wszczęcie postępowania cywilnego zmierza do zrealizowania przez konkretny podmiot ochrony jego praw i następuje przez wytoczenie po­wództwa. Powództwo jest wnioskiem skierowanym do sądu o wszczęcie procesu cywilnego.

Moment wszczęcia postępowania jest niezmiernie ważny, ponieważ łączy się z nim szereg skutków zarówno procesowych, jak i materialno-prawnych.

Jeżeli powództwo składane jest w formie pisemnej, wówczas datą jego złożenia będzie data złożenia pisma je zawierającego w biurze podawczym sądu, jeżeli pismo to przesyłane jest pocztą, zgodnie z brzmieniem, za datę jego złożenia przyjmuje się datę nadania go w urzędzie pocztowym.

Za bezzasadne należy uznać powództwo, gdy dla każdego prawnika — bez potrzeby analizowania sprawy pod względem faktycznym i praw­nym — jest niewątpliwe, że powództwo nie może być uwzględnione.

Konsekwencją wniesienia pozwu są czynności przewodniczącego zmie­rzające do ustalenia jego wymogów formalnych w trybie art. 130 k.p.c. Dopiero, kiedy przewodniczący stwierdzi, że wszystkie warunki formal­ne pozwu zostały zachowane lub uzupełnione w wyznaczonym terminie ustawowym, można uznać, iż postępowanie zostało wszczęte w dacie złożenia pozwu.

Podobne prace

Do góry