Ocena brak

Współzależności między różnymi celami

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Podstawowe cele dzielimy na tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych zaliczmy:

  • Rozwój gospodarczy(rozwój społeczno-gospodarczy, nie tylko wzrost PKB, ale i struktura jakościowa)

  • Stabilizacja cen(przeciwdziałanie inflacji)

  • Pełne zatrudnienie(niemożliwe, ale do tego się dąży)

  • Równowaga zewnętrzna

  • Pakiet socjalny

Są to współzależności: wzrost zatrudnienia powoduje rozwój społeczno-gospodarczy i odwrotnie. Jednak zbyt wysokie tempo rozwoju może spowodować wzrost cen, szczególnie gdy wzrost gospodarczy powoduje się m.in. polityką taniego pieniądza. Natomiast gdy restrykcyjna polityka pieniądza to zmniejsza się rozwój społeczno-gospodarczy, a dalej to daje spadek zatrudnienia.

Między rozwojem, a równowagą zewnętrzną mierzono wielkość salda, przyspieszenie rozwoju powoduje możliwość wzrostu eksportu, a ten napędza wzrost gospodarczy(bo większy popyt), a zarazem i zwiększenie zatrudnienia. Jednak przyspieszenie rozwoju to także wzrost importu, a to powoduje naruszenie równowagi zewnętrznej, gdy będzie większe od wzrostu eksportu. Gdy import>eksport to zmniejsza to zatrudnienie. Gdy chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy z jednej strony import konkuruje z produkcją krajową co jest niekorzystne, ale ważna jest też struktura importu, gdy import wysokich technologii to służy to rozwojowi, jest korzystne, ale tego powiedzieć nie można o imporcie wyrobów konsumpcyjnych, szczególnie konkurencyjnych dla krajowych wyrobów. Dla rozwoju gospodarczego, sytuacja gdy ujemne saldo, jest korzystna, gdy to import technologii.

Dla równowagi zewnętrznej istotne znaczenie ma polityka walutowa, gdy chcemy przyspieszenia eksportu to powinien być niski kurs waluty krajowej. Jednak słaba złotówka to wzrost cen. Natomiast gdy prowadzi się politykę antyinflacyjną to nastąpić może wzrost importu, bo to nie polityka proeksportowa.

Pełne zatrudnienie wiąże się z pakietem socjalnym(gdy bezrobocie rośnie to muszą rosnąć i zapomogi). A gdy pakiet socjalny będzie rósł, to działa niekorzystnie na rozwój gospodarczy(zasiłki, odprawy). I zależność odwrotna. Pakiet socjalny tworzy także określony popyt na import.

Cele nowoczesne:

  • Rozwój edukacji, nauki, oświaty- teraz nabiera to wysokiego znaczenia, np. kraje bez własnych surowców rozwijają się , gdy mają wykwalifikowaną kadrę.

  • Ochrona środowiska – do niedawna nieważne, ludzkość zniszczyła środowisko. Zniszczeń nie da się szybko naprawić. Błędne myślenie, że na ochronę mogą pozwolić sobie tylko państwa bogate, bo naprawa będzie kosztować jeszcze drożej. Te zaniedbania mogą być barierą rozwoju(do niektórych rzeczy potrzebna czysta woda, potrzebne zdrowe społeczeństwo).

PRZYSPIESZANIE ROZWOJU- ułatwianie działalności gospodarczej, ułatwianie możliwości zbierania kapitału (niskie podatki), rozwój sektora bankowego, tworzenie zachęt dla kapitału zagranicznego do inwestowania w kraju, udzielanie gwarancji dla kapitału zagranicznego, zwolnienia z podatku.

Stabilna polityka gospodarcza, oddziaływanie na czynniki ludzkie(edukacja).

Pobudzanie konkurencji

Inwestowanie w infrastrukturę(dopływ kapitału zagranicznego także od tego uzależniony)

Prowadzenie polityki zatrudniania, polityki pieniężnej.

Z tych podstawowych celów wynikają konkretne zadania dla rządu. Zdarzają się jednak przypadki pomieszania środków z celami, niektóre środki traktuje się jako cel, a to jest szkodliwe dla rozwoju gospodarczego. Np. prywatyzacja nie jest celem, celem jest przyspieszenie rozwoju, umocnienie działalności konkurencyjnej przedsiębiorstw, a gdy sama prywatyzacja jest jako cel to trzeba ją szybko zrealizować nie zważjąc na skutki społeczne, ekonomiczne.

Podobne prace

Do góry