Ocena brak

Współwłasność w prawie cywilnym

Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011

Współwłasność łączna istnieje na podstawie przepisów i kształtowana jest na podstawie osobistego stosunku, który łączy strony np. małżeństwo (wspólnota majątkowa).

Charakterystyczną cechą w spółkach jest zasada, że każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania w obrocie gospodarczym spółki.

Współwłasność łączna oparta jest na bezgranicznym zaufaniu.

Współwłasność ułamkowa nie ma specjalnego przeznaczenia a jej powstanie jest często przypadkowe np. w przypadku darowizny czy spadku.

Przyjmuje się, że jeżeli udziały poszczególnych osób nie zostały podzielone, to uważa się je za równe.

Charakterystyczną cechą współwłasności ułamkowej jest to, że każdy współwłaściciel może bez zgody pozostałych współwłaścicieli rozporządzać swoimi udziałami.

Reguły korzystania z obu rodzajów współwłasności reguluje KC w art. 195-221.

Podstawą współdziałania w zarządzaniu jest jej podział na działania zwykłego lub nadzwyczajnego zarządu.

Zwykły zarząd podejmuje czynności zwykłe, typowe decyzje może podejmować jedna osoba.

Zarząd nadzwyczajny wykracza poza obszar czynności zwykłych, decyzje musza podejmować wszystkie osoby.

Zniesie nie współwłasności następuje trybem sądowym.

Współwłasność lokali występuje poza KC. Decyduje o tym ustawa, która wprowadza swobodę względem lokalu. Jej przedmiotem może być każdy lokal. Dopuszcza się ustanowienie kilku lokali dla jednej osoby, dokwaterowanie do lokalu.

Sposób pochodny musi uwzględniać prawa poprzednika i podstawową formę nabycia własności (umowa).

Przeniesienie własności na nabywcę

  • w przypadku rzeczy oznacza, że przechodzą one w momencie podpisania umowy

  • rzeczy oznaczone gatunkowo (cukier, mąka) – w momencie dostarczenia

  • rzeczy co do tożsamości – w momencie zawarcia umowy

Znalezienie jest regulowane w zależności od tego do kogo ona należy. Właściciel określony powinien się zgłosić w ciągu roku, natomiast osoba nie określona - w ciągu 2 lat.

Osoba znajdująca może żądać 10% (ustawowo) wartości znaleźnego.

Rzeczy znalezione w pociągach, statkach powinny być zwrócone zarządcy linii – w tym przypadku znaleźne nie przysługuje.

Jeżeli wzniesie się budowlę na cudzej nieruchomości to właścicielem tej budowli jest właściciel nieruchomości. Jeżeli rzeczy zostały połączone i nie można ich podzielić – to właściciele dzielą się na pół lub jedna osoba przekazuje odszkodowanie.

Podobne prace

Do góry