Ocena brak

WSPÓLNOTOWE INSTRUMENTY WDRAŻANIA POLITYKI WYŻYWIENIA

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Obecnie wśród regulacji prawnyc.i Unii Europejskiej funkcjonuje szereg instrumentów, które mają na celu z jednej strony stabilizację sytuacji na rynku żywno ści, z drugiej - kształtowanie prozdrowotnych zachowań konsumentów. Do wspólnotowych instrumentów, które potencjalnie mogą się przyczyniać do poprawy wzorców spożycia żywności, nałeża np. mechanizmy: wzrostu konsumpcji mleka w placówkach oświatowych;

o bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw;

o    oraz promocji wybranych produktów rolnych.

Unia Europejska uczestniczy finansowo w prowadzeniu tych działań, a ich zasady obowiązują we wszystkich krajach członkowskich.

System dopłat do spożycia nlcka i przetworów mlecznych w- placówkach oświatowych skierowany jest do dzieci regularnie uczęszczających do przedszkoli i    szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dopłatami m.in. objęte jest mleko, jogurt naturalny, serki topione, twarogi i twarożki naturalne oraz sery. Każdy uczeń może nabyć 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego po cenie niższej niż rynkowa i nic wyższej niż ustalana ustawowo cena maksymalna. Z doświadczeń wielu lat wynika, że powodzenie systemu dopłat do spożycia mleka jest uzależnione od stworzenia krajowego programu wspierającego program unijny oraz zaangażowania wielu instytucji. Krajowy program wsparcia realizowany jest m.in. na Węgrzech, w Szwecji i we Francji, gdzie liczba dzieci spożywających mleko w placówkach oświatowych sięga około 20-50% ogólnej ich liczby. W Polsce w roku szkolnym 2005/2006 uczestniczyło w programie około 772 :ys. dzieci, co stanowi około 11% uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Od listopada 2005 r. istnieje dodatkowa możliwość uzyskania dofinansowania na powyższy program z Krajowego Funduszu Mleczarstwa, natomiast od września 2007 r.. na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zostały wprowadzone w Polsce dopłaty krajowe do spożycia mleka w szkołach podstawowych.

Na unijnym rynku ogrodniczym od 1997 r. producenci mają prawo uzyskać rekompensaty za wycofanie z ry nku produktów i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji. System len obejmuje 12 gatunków owoców oraz 3 gatunki warzyw, służąc w dużym stopniu ludności szczególnie narażonej na niedobory pokarmowe. i zakłada celowe rozdysponowanie produktów ogrodniczych do ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno--upickuuixycli, Mpildłi, £<ikl<tduw kitmycli viac ulniww wypOv*,yukuwyeb dla dzieci. Niestety z powodów organizacyjnych oraz braku zainteresowania producentów. w Polsce program ten nic został do tej pory uruchomiony. W innych krajach UE roczne wydatki budżetowe na wsparcie tego programu wynosiły w latach 1997-2002 około 600 mir. euro.

W przypadku wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących wybranych produktów rolnych na rynku UE. lista uprawnionych produktów żywnościowych obejmuje m.in.: owocc i warzywa świeże oraz przetworzone, produkty mleczne, wina. oliwę z. oliwek oraz jaja konsumpcyjne. Przedmiotem programów promocyjnych mogą być też jakość i bezpieczeństwo żywności oraz jej właściwości odżywcze i zdrowotne. Uczestniczące w programach organizacje reprezentatywne dla branży muszą spełniać wiele szczegółowych wymagań, m.in. dysponować środkami niezbędnymi do efektywnego działania. Oznacza to. iż mają one obowiązek sfinansowania zc środków własnych co najmniej 30% kosztów poniesionych na wdrożenie programu Pozostałe koszty są pokrywane z budżetu Unii Europejskiej oraz państw-a członkowskiego. Zakłada się. iż wdrażane programy muszą się przyczyniać do wzrostu popytu na produkty nimi objęte. Programy te wydają się szczególnie pożądane w państwach, które charakteryzują się np. niskim spożyciem owoców i warzyw oraz wysokim potencjałem ich produkcji. Od wejścia Polski do UE uruchomiony został m.in. roczny program promocyjno-informacyjny ..Mrożonki pełne natury" - dotyczący promocji mrożonych warzyw i owojów na rynku polskim oraz dwuletni program informacyjny „Oryginalność pod ochroną”, odnoszący się do wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. W styczniu 2008 r. zainguro-wano trzyletnią kampanię „Stawiam na mleko", skierowaną do dzieci w wieku 7-13 lat. ich rodziców i opiekunów. Pomimo iż programy te znajdują swoje odzwierciedlenie w wytycznych polityki wyżywienia ludności, konieczne jest zwiększenie rozpowszechnienia informacji na temat możliwości i warunków uczestnictwa.

Cennym instrumentem mobilizującym instytucje państwowe i prywatne do dziatań w zakresie polityki wyżywienia ludności jest. zainicjowana w 2005 r. przez. Dyrekcję Generalna Komisji Europejskiej ds. zdrowia i ochrony konsumentów DGSANCO, Europejska Platforma ds. Diety. Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Aktualnie ponad 200 dobrowolnych akcji zostało zgłoszonych do realizacji w krajach członkowskich w odpowiedzi na apel Platformy. Platforma zakłada propartnerskie podejście różnorodnych środowisk - nie tylko naukowych i administracji, ale także np. producentów żywności, dystrybutorów i mediów. Polską akcją zgłoszoną do Europejskiej Platformy jest program edukacyjno-informacyjny ..Trzymaj Formę", przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

Do produeenlów żywności acresowana jest powołana przez Komisję Europejską Platforma Technologiczna „Żywność dla Życia". Postawiła ona sobie za cci doskonalenie produkcji żywności zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów, a także promocję innowacyjnej, nowoeresnej produkcji żywności, która będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i ogólnie jakość życia. Koncepcja Platformy Technologicznej nawiązuje do zachodzących w Europie procesów demograficznych polegających na przedłużaniu długości życia i starzeniu się społeczeństwa tego regionu oraz konieczności przyjęcia we wszystkich dziedzinach działalności podejścia opartego na „zdrowym starzeniu się" i dodawaniu „życia do lat". Realizacja wizji Europejskiej Platformy Technologicznej zakłada prowadzenie badań i współpracę w następujących sześciu obszarach: żywność i zdrowie, jakość żywności a procesy produkcyjne, żywność i konsument, bezpieczeństwo żywności, zrównoważona produkcja żywności oraz zarządzanie łańcuchem żywnościowym. Jednocześnie zakłada się. iż inicjatywy badawczo-rozwojowe w tych obszarach będą zharmonizowane, przyjmując perspektywę konsumenta za główną silę napędową.

 

Podobne prace

Do góry