Ocena brak

Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie niewykonania zobowiązań traktatowych

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

art. 226 TWE

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.”

A więc skargę do Trybunału Sprawiedliwości wnosi Komisja lub inne państwo członkowskie przeciwko innemu państwu członkowskiemu, które nie wykonuje swoich zobowiązań traktatowych. Jeśli ETS stwierdza, że zobowiązanie nie zostało wykonane, to państwo członkowskie musi je niezwłocznie wypełnić. Jeśli państwo nie zastosuje się do orzeczenia ETS, Trybunał w kolejnym orzeczeniu może nałożyć na państwo ryczałt pieniężny lub karę pieniężną (art. 228 TWE).

  • oskarżyć można tylko państwo członkowskie;

  • czynna legitymacja procesowa oznacza, że każde państwo członkowskie może wystąpić przeciwko innemu państwu, które narusza przepisy

Podobne prace

Do góry