Ocena brak

Wspólnotowa kontrola sądowa - Stwierdzenie bezprawnego zaniechania instytucji UE

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Celem skargi jest sprawdzenie legalności bezczynności instytucji wspólnotowej. Orzeczenie stwierdza, czy zaniechanie działania było zgodne z prawem, tj. czy instytucja miała obowiązek podjęcia działania. Skarga może być wnoszona przez i przeciwko tym samym podmiotom co skarga z art. 230 TWE, czyli:

państwo członkowskie, Rada, Komisja, Parlament Europejski (*podmioty uprzywilejowane)

EBC ( Europejski Bank Centralny) , Trybunał Obrachunkowy w celu ochrony własnych kompetencji;

osoby fizyczne i prawne, przeciwko decyzjom i rozporządzeniom faktycznie stanowiącym decyzje, które dotyczą ich bezpośredni i indywidualnie.

art. 232

Jeśli Parlament Europejski, Rada lub Komisja, z naruszeniem niniejszego Traktatu, zaniechają działania, Państwa Członkowskie i inne instytucje Wspólnoty mogą wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości w celu stwierdzenia tego naruszenia. Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja została uprzednio wezwana do działania. Jeśli w terminie dwóch miesięcy od tego wezwania instytucja nie zajęła stanowiska, skarga może być wniesiona w ciągu następnych dwóch miesięcy. Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, na warunkach określonych w poprzednich akapitach, stawiając zarzut jednej z instytucji Wspólnoty, iż zaniechała wydania aktu skierowanego do niej, innego niż zalecenie lub opinia. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania, na tych samych warunkach, w zakresie skarg wniesionych przez EBC w dziedzinach podlegających jego kompetencji lub wniesionych.

Bezprawne zaniechanie:

Instytucje Unii powinny działać tylko wtedy , kiedy jest to wymagane przez Traktaty, ale działając nie mogą wykroczyć poza przyznane im kompetencje.

Czynna legitymacja procesowa: (kto może wnieść)

  • podmioty uprzywilejowane ( RUE, KE, PE, TO, TS, państwa członkowskie)

  • podmioty nieuprzywilejowane instytucjonalne ( EBC)

  • podmioty nieuprzywilejowane nieinstytucjonalne (osoby fizyczne i prawne)

Bierna legitymacja procesowa: (przeciwko komu można wnieść)

  • RUE, KE, EBC, PE

Procedura składania wniosku:

  1. Faza administracyjna ( kierowane jest pismo do odpowiedniej instytucji , instytucja ma prawo w terminie 2 miesięcy albo wydać akt, albo zanegować swój obowiązek działania, albo nie reagować w ogóle) -->

  2. Faza sądowa ( pozew do ETS)

Do góry