Ocena brak

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Posiada trzy podstawowe uprawnienia: władzę ustawodawczą, uprawnienia budżetowe oraz uprawnienia kontroli władzy wykonawczej. Narzędziami sprawowania kontroli politycznej wobec pozostałych organów i instytucji są:

-pytania deputowanych,

-analiza sprawozdań z działalności,

-udzielenie absolutorium budżetowego Komisji Europejskiej

-uchwalenie wobec Komisji Europejskiej votum nieufności.

Do kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego należy możliwość powołania przez Parlament tymczasowych komisji śledczych oraz przyjmowania petycji od obywateli.

Uprawnienie do ustanowienia tymczasowych komisji śledczych zostało przyznane Parlamentowi na mocy Traktatu z Maastricht. Podstawę prawną stanowi art. 226 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (dawniej art.193 TWE). W jego świetle na żądanie jednej czwartej swoich członków Parlament może powołać tymczasową komisję śledczą .do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa wspólnotowego. Nie jest to jednak możliwe jeśli dana sprawa jest przedmiotem postępowania sądowego tak długo, jak długo znajduje się ono w toku. Komisje te mają charakter czasowy, a ich zadanie kończy się wraz z przedłożeniem Parlamentowi odpowiedniego sprawozdania.

Drugą formą kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego, sprawowanej przez Parlament, są petycje. Zgodnie z art.227 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ. Parlament przyjmuje petycje od obywateli Unii Europejskiej, a także osób, które takimi obywatelami nie są, ale mają miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową na terenie jednego z państw członkowskich. Artykuł 227 ustanawia ponadto możliwość składania petycji indywidualnie lub grupowo. Przedmiot petycji musi leżeć w zakresie działalności Wspólnoty oraz dotyczyć skarżącego w sposób bezpośredni. Napływające do Parlamentu petycje są przekazywane przez przewodniczącego Parlamentu do komisji petycji. Dokonawszy określonych ustaleń komisja może złożyć wniosek o przyjęcie przez Parlament rezolucji w danej sprawie. Ponadto może złożyć wniosek do przewodniczącego Parlamentu o przekazanie jej opinii Komisji Europejskiej lub Radzie UE. Instytucje te są zobowiązane w sześciomiesięcznym terminie poinformować Parlament o podjętych środkach. Przewodniczący informuje z kolei o przebiegu sprawy skarżącego.

Do góry