Ocena brak

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Ombudsmana

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powołano Traktatem z Maastricht. Jego pozycję i kompetencje reguluje art. 228 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni niezależny w wykonywaniu swej funkcji. W wykonywaniu tej funkcji nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani od żadnej instytucji, organu ani jednostki organizacyjnej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany przez Parlament Europejski, jest uprawniony do przyjmowania od każdego obywatela Unii lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim skarg, które dotyczą przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii (z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości). Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza dochodzenia, które uważa za uzasadnione, albo z inicjatywy własnej, albo na podstawie skarg przedstawionych mu bezpośrednio lub za pośrednictwem członka Parlamentu Europejskiego, chyba że podnoszone fakty są lub były przedmiotem postępowania sądowego.

Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi przypadek niewłaściwego administrowania, przekazuje sprawę do danej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej, która ma trzy miesiące, aby poinformować go o swoim stanowisku. Następnie Rzecznik Praw Obywatelskich przesyła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i danej instytucji, organowi lub jednostce organizacyjnej. Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzenia.

Podobne prace

Do góry