Ocena brak

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Komisję Europejską

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Ma najszerszą kompetencję w zakresie kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego przez jego podmioty (nazywana jest Strażnikiem Traktatów).

W ramach kontroli państw członkowskich, Komisja zajmuje się stałym nadzorem ich bieżącej działalności i ocenia ją pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym. Jeśli dostrzeże na tym polu jakiekolwiek uchybienie, może rozpocząć procedurę z art. 258 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (dawniej art. 226 TWE). W jej zakresie próbuje nakłonić państwo do zachowania zgodnego z normami wspólnotowymi, a w ostateczności wszczyna postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości. Na tym jednak nie kończy się rola Komisji. Po wydaniu orzeczenia, stwierdzającego niewypełnienie przez państwo zobowiązań traktatowych kontroluje, czy państwo zastosowało się do wyroku. W przeciwnym razie może ponownie skierować sprawę do Trybunału, wnioskując o nałożenie na państwo ryczałtu lub kary pieniężnej. W związku z zadaniami Komisji, po stronie państw członkowskich istnieją pewne obowiązki: są one zobowiązane informować Komisję w jaki sposób wykonują prawo wspólnotowe, w szczególności kiedy i jakie środki przyjęły celem implementacji dyrektyw. Co roku Komisja wydaje raport dotyczący stosowania przez państwa członkowskie prawa wspólnotowego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Również inne instytucje wspólnotowe są kontrolowane przez Komisję Europejską. W przypadku wątpliwości co do legalności wydawanych przez nie aktów, może ona wystąpić ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości o ich unieważnienie zgodnie z procedurą opisaną w art. 263 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (dawniej art. 230 TWE). Podobnie może przedstawić sprawę sądowemu rozstrzygnięciu, jeśli jej zdaniem dana instytucja dopuszcza się bezprawnego zaniechania zgodnie z procedurą opisaną w art. 265 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (dawniej art. 232 TWE).

Komisja posiada również administracyjne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów prywatnych. W tych kwestiach może ona wydawać decyzje wskazujące naruszenie przez jednostki norm wspólnotowych oraz nakładać kary pieniężne. Podobne kompetencje wykonuje Komisja w ramach wspólnej polityki handlowej, gdzie uprawniona jest do stosowania tymczasowych ceł antydumpingowych oraz opłat wyrównawczych. Kontroluje także pod względem zgodności z prawem wspólnotowym działalność jednostek w obszarze wspólnej polityki rolnej i rybołówczej.

Podobne prace

Do góry