Ocena brak

Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Przywódcy trzech słowiańskich republik Rosji, Białorusi, Ukrainy na spotkaniu w puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o powstaniu WNP. Stwierdzono w nim , że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć.

21. XII 1991 w Ałma Acie zastaje podpisany protokół o powołaniu do życia WNP. Podpisało go 11 państw. 1993 ostatnia podpisała Gruzja. Nie podpisała Litwa, Łotwa i Estonia. Mogło to się dokonać na skutek ruchów oddolnych i żądań republik, co doprowadziło do ogłoszenia przez Gorbaczowa piereistroiki. WNP powstała w momencie, gdy kraje te były bardzo mocno powiązane z pozostałymi regionami byłego ZSRR. Ich faktyczna niezależność buła pod znakiem zapytania. Ta polityka polegała na ograniczonym związku tych republik z centrum głównie gospodarczo. Było to świadome tworzenie monokultur przemysłowych w jednych regionach by uzależnić je w pozostałych dziedzinach przemysłu od drugich regionów. Każdy region nie produkował produktu finalnego. W przeddzień rozpadu ZSRR więzy między republikami były silniejsze niż kiedykolwiek. Udział produktu globalnego wynosił tam około 20% . Zależność wynikała z faktu produkcji 60% całego produktu globalnego Rosji. Z niej płynęła zdecydowana większość zapotrzebowania i powodowała, że rozwiązanie ZSRR i utworzenie WNP nakazywało utrzymywanie tych więzi, gdyż uniezależnienie nie było takie proste. Po rozpadzie ZSRR republiki WNP podpisały porozumienie o wspólnej obronie, stworzeniu wspólnej armii. Pojawiła się inicjatywa stworzenia wspólnych sił pokojowych. Granice niepodległych państw nie podlegały etnicznym tradycją lecz były administracyjną spuścizną ZSRR. Stworzono ruch bez dewizowy. Obecnie tereny byłego ZSRR to tereny ostrej rywalizacji. Chodzi tu głównie o ropę naftową, wydobycie i szlaki przesłania.

Podobne prace

Do góry