Ocena brak

Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Wspólna taryfa celnaPolska członkiem WTO od 1 lipca 1995 roku. WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rady Urugwajskiej-GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przec istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację dyskryminującego traktowania w handlu międzynarodowym. WTO dąży do zniesienia barier utrudniających rozwój handlu międzynarodowego i do zapewnienia wszystkim krajom swobodnego dostępu do rynków światowych.

Cel powstania tej organizacji został określony jako rozijanie systemu stabilnych regół handlowych opartych na zasadzie niedyskryminacji państw członkowskich. Zawiera 1 kolumnę stawek celnych konwencyjnych, stosowaną dla krajów, którym przyznano KNU (członkowie WTO m.in. Australia, Hongkong, Japonia, Kanada)

Regulacja zasad handlu światowego:

działalność GATT 01.01.1948

- wszedł w życie (był)

działalność WTO 01.01.1995

- wszedł w życie (jest)

Funkcje WTO:

1. nadzór nad realizacja postanowień rundy urugwajskiej RU

2. forum wielostronnych negocjacji handlowych

3. rozstrzyganie sporów dotyczących handlu międzynarodowego

4. dokonywanie przeglądów polityki handlowej poszczególnych członków

5. udzielanie pomocy technicznej krajom rozwijającym się

Zasady WTO:

1. zasada niedyskryminacji = równość traktowania

2. zasada wzajemności

3. zasada przejrzystości

4. uznanie ceł za podstawowy instrument interwencji w handluRUNDA -GATT - WTO 8 ( ósma) runda urugwajska( 1.01.1995)2001 Doha ( Danhea) runda katarska - 2008

– nadal brak porozumienia ( głównym problemem jest handel i subsydia dla produktów rolnych)

TARIC

– Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich

– zintegrowana taryfa celna Wspólnoty Europejskiej zawiera ona kompleksową informacje o środkach polityki handlowej stosowanej wobec krajów trzecich, mówi o cłach i innych narzędziach polityki celnej, obejmuje:

- środki taryfowe(stawki celne dla krajów trzecich, preferencje celne, zawieszenie stawek celnych, kontyngenty taryfowe, plafony taryfowe)

- środki stosowane wobec towarów rolnych

- (komponenty rolne, dodatkowe cla na niektóre towary, refundacje dla nieprzetworzonych produktów rolnych)

- środki ochrony przed nieuczciwą konkurencją

- (cła antydumpingowe, cła wyrównawcze)

- środki ograniczające przepływ towarów

- ( zakazy przywozu/wywozu, ograniczenia ilościowe)

- środki służące ujmowaniu danych statystycznych

- (nadzór importu, nadzór eksportu)

Traktatowe stosunki handlowe a kraje trzecie (piramida preferencji)

Umowy:

- o utworzeniu Unii Celnej ( Turcja )

- o utworzeniu strefy wolnego handlu (SWH)

- jednostronne preferencje celne GSP ( 177 krajów Powszechny System Preferencji)

AKP ( 79 krajów skrót Afryka, Karaiby, Pacyfik)

- zagwarantowane KNU ( podstawowe )

Podobne prace

Do góry