Ocena brak

Współdziałanie z innymi organami przy załatwieniu sprawy

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Kodeks określa zasady wydawania decyzji przy współdziałaniu organów. Obowiązek współdziałania organów w procesie wydawania decyzji ustanowiony jest przede wszystkim .w przepisach prawa materialnego, gdzie używane są takie określenia jak: za zgodą, w uzgodnieniu, w porozumieniu, po zasięgnięciu opinii. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.

Powinność zwrócenia się do innego organu lub organów o zajęcie stanowiska ciąży na organie prowadzącym postępowanie w załatwiającym sprawę. Organ ten jest obowiązany powiadomić stronę o swoim wystąpieniu do organu właściwego o zajęcie stanowiska.

Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu żądania. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Zajęcie stanowiska następuje w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Podobne prace

Do góry