Ocena brak

Współczynnik korelacji

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Miara siły zależności między badanymi —> cechami w —> populacji generalnej.
Może przyjmować wartości z przedziału od -1 do +1. W.k. bliski +1 świadczy
o doskonałej k. dodatniej, natomiast w. bliski -1 świadczy o doskonałej k.
ujemnej, bliski zaś 0 — o braku współzależności między badanymi cechami.
Istnieje ścisły związek między miarami -> korelacji, kowariancji i —> wariancji.
W.k. jest stosunkiem kowariancji do iloczynu odchyleń standardowych będących
pierwiastkiem kwadratowym odpowiednich wariancji. 

 

Podobne prace

Do góry