Ocena brak

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

KONSERWATYZM II wojna światowa zadała cios konserwatystom, zniknęła warstwa ziemiańska. Odrodzenie tego ruchu w Polsce nastąpiło w latach ’70. W nowoczesnym konserwatyzmie istnieją 3 odłamy: 1. Demokratyczno- Państwowy, 2. Elitarystyczno-Narodowy, 3. Konserwatyzm Liberalny

*1979 r. powstał Ruch Młodej Polski (pismo „Bratniak”) należeli do niego m.in. Aleksander Hall i Marek Jurek. W 1979 r wydają oni swoją deklarację ideową w której:

----Odrzucają utopię komunizmu, indywidualizm wywodzący się z libertynizmu oświeceniowego, liberalizm.

----Preferują wartości takie jak rodzina, naród, państwo, tradycja historyczna, religia.

----Wyznają połączenie wolności osobistej z autorytetem władzy, utrzymanie więzi z Europą, wspólnotą narodową, chcą utworzenia nowego państwa polskiego

----Mówi się o alkoholizmie narodu, zagrożonym obliczu moralnym, konieczności dostępu do powszechnej informacji.

RMP wydaje pismoPolityka Polska”, w którym zamieszcza m.in. dokument ideowy Pt ”między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości”. Pisze się tam o poszerzeniu kompetencji prezydenta, dwuizbowym parlamencie, niezawisłości sądownictwa i powstaniu sądów administracyjnych.

RMP mówi o decentralizacji państwa, domaga się odnowienia konkordatu ze stolicą apostolską zerwanego przez PRL. Wg nich religia ma mieć duży wpływ na społeczeństwo. W sprawach gospodarczych odrzucają etatyzm, postulują wolny rynek.

W latach ’80 RMP zaczął mieć 2 oblicza:

1. Elitarystyczno- narodowy, z Bartyzelem na czele (odrzuca suwerenność narodu, źródłem

władzy miał być Bóg)

2. Demokratyczno-państwowy, na czele z Hallem( w kierunku demokracji)

*1989 Hall z Ujazdowskim zał. Ruch Polityki Polskiej, przekształcony w Forum Prawicy Demokratycznej. Postulowali: państwo prawa, swobody obywatelskie, wolny rynek

*1990 Większość z Forum Prawicy przystąpiło do Unii Demokratycznej a druga grupa RMP (z Bartyzelem, Piłką, Jurkiem) przystąpiła do Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego.

*Unia Polityki Realnej- zał. Janusz Korwin Mikke, pisma “Stańczyk“, „Najwyższy Czas“.

Postulowali: Wycofanie państwa z socjalizmu, leseferyzm, odbudowę cywilizacji chrześcijańskiej, prywatyzację gospodarki, obniżenie podatków, w ekonomii-klasyczny liberalizm. UPR był wrogi do UE, chciał poszerzenia władzy prezydenta, braku premiera. Był to konserwatyzm liberalny.

LIBERALIZM-Powrót do liberalizmu w Polsce to lata’70. jego 2 rodzaje to:

1. o charakterze wolnościowym i kulturowym

2. o charakterze ekonomicznym

*1976r powstaje KOR, (potem KSS KOR) -> Kuroń, Lipski, Michnik, Macierewicz.

KOR działał przeciwko władzom PRL. Domagali się wolności zgromadzeń, walczyli z łamaniem praworządności, represjami, popierali inicjatywy społ.

*ROPCiO- Moczulski, Dzielski. Walczyli o cele a nie ideały liberalne, dążyli do wolności. Dzielski chciał pogodzić liberalizm ekonomiczny z zasadami chrześcijańskimi. Zajmował się też sprawami gospodarczymi, chciał by komunizm zajął się gospodarką i popuścił w sferze polityki.

*Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”1984r. Program: Najważniejszym dobrem człowieka jest wolność, opracowali program gospodarczy, wiele uwagi poświęcili ustrojowi

*1990 Kongres Liberalno-Demokratyczny. Była to Głowna formacja liberalna. Opowiadali się za decentralizacją kraju, powołaniem powiatów, systemem mieszanym z dwuizbowym parlamentem, integralnym liberalizmem, dobrymi stosunkami z Niemcami. KLD weszło do UD, bo uznał że sam jest za słaby.

*Unia Demokratyczna- to formacja demoliberalna> Kuroń, Wójec, Geremek, Michnik, Hall. UD opowiadała się za systemem mieszanym.

RUCH LUDOWY –Po wojnie nastąpił okres zderzenie się RL z komunizmem (1945-’47) w latach 1947-49 nastąpiło przerabianie RL. PSL Mikołajczykowskie stało na czele agraryzmu> rolnictwo najważniejszą gałęzią gospodarki. Byli przeciwni totalitaryzmowi, demokracji jednej klasy, chcieli demokracji integralnej. Przewidywali głęboką reformę rolną, likwidację klasy ziemiańskiej

*1949 powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (PPS+PPR) od 1981 następowały próby zwiększenia ich niezależności. W 1989r nastąpiło przemianowanie partii na Polskie stronnictwo Ludowe-Odrodzenie. Odwoływali się do dawnych poglądów agrarnych, zaczęli współpracę z ROPCiem i KORem

*1989-II Kongres PSL proponowali agraryzm, program społeczno-gosp., program nauczania katolickiego. Obecnie PSL proponuje: neoagraryzm, przeciwstawia się kapitalizmowi, bazuje na demokracji i socjalizmie, większą uwagę przywiązuje do uprzemysłowienia.

NEOKOMUNIZM- Ideologia najbardziej mijająca się z rzeczywistością, wzorowali się na ZSRR. Komuniści dążyli do zniszczenia opozycji, zwalczali szpiegostwo, chcieli zapanować nad życiem prywatnym obywateli.

*od 1956 zaczęły lansować się Rady Robotnicze działali w nich ludzie skupieni wokół pisma „Po prostu”, wyłonił się z tego rewizjonizm. To odnowienie komunizmu nie powiodło się. Po 1956 system wraca do centralizmu partyjnego-partia zwalcza odmienne programy ideologicz.

* lata’60działać zaczynają m.in. Kuroń, Modzelewski, Mijal. Grupa Mijala był to dogmatyczny komunizm skierowany przeciw Gomułce. Marksizm w tych latach dość żywy.

*lata ’70 marksizm mija, zostaje biurokracja, PZPR staję się związkiem pracowników biurowych- nomenklatura partyjna.

*lata’80 wybucha solidarność. W PZPR pojawiają się struktury poziome-porozumienia organizacji partyjnych, które chcą uzdrowić partię, domagają się demokratycznych wyborów i nadzwyczajnego zjazdu partii. 1981-Stan Wojenny- do głosu dochodzi armia i milicja. Po 1981 Ideologia komunistów staje się martwa, następuje agonia PZPR.

*1990 Socjaldemokracja Polska SDRP odcina się od marksizmu i leninizmu, opowiada się za demokracją, ale broni spuścizny PRLu, postuluje rozdział państwa od Kościoła

*Betonowe organizacje: Związek Komunistycznych Partii „Proletariat” postulował umocnienie sektora państwowego, podniesienie płac, jednolite ceny oraz szereg innych postulatów komunistycznych. Akceptują demokrację i swobody obywatelskie choć jest to sprzeczne z ich programem.

Podobne prace

Do góry