Ocena brak

Współczesne teorie socjologiczne

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

TEORIA KONFLIKTU (MRKS, WEBER); Simmel, Dahrendorf

- zmiana społeczna nie jest czymś wyjątkowym/patologicznym

- konflikt dominuje także w stosunkach między ludźmi

- nierówności są źródłem napięć i konfliktów

* Marks- współzawodnictwo klas

* współcześnie (Mills, Dahrendorf, Collins)- koncentracja na konfliktach między różnymi grupami rasowymi, etnicznymi, religijnymi, klasowymi, płci

* Simmel- w społeczeństwie występują naciski asocjacyjne i dysocjacyjne

* Coser- konflikt jest nie tylko immanentną cechą społeczeństwa, ale też (w pewnych warunkach) spełnia pozytywną funkcję

- prowadzi do zmian społeczeństwa -> całego systemu

- społeczeństwo zorganizowane wg reguł podporządkowania

- między grupami pełni rolę stabilizującą/równoważącą

TEO UTYLITARNE( WYMIANY SPOŁECZNEJ)

- człowiek jest istotą racjonalną- wyznacza sobie cel, zadania, kalkuluje koszty społeczne osiągania ich => wybiera te, które maxymalizują zysi, minimalizują straty

- wszystkie stosunki społeczne są wymianą między ich uczestnikami (koszty); społeczeństwo istnieje dlatego, że przynosi korzyści ludziom (racjonalnym)

* współczene wersje- Homans

- zachowanie pojedynczego człowieka = wyuczona reakcja na zachowanie innych ( dążenia do max korzyści , min kar)

- teo wymiany społecznej -> zasady instrumentalnego uczenia się

* współczesne wersje- wg Goodmana

- szerszy kontekst norm

- nie zawsze wolno nam robić z innymi to, co chcemy; istnieją zwyczaje i praktyki ograniczające nasze działania

- kwestie motywacji i władzy

- teo wykorzystywana do badań relacji przejściowych przejściowych trwalszych

SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM

- rzeczywistość odbierana głównie przez pryzmat symboli/ gestów

- wyjaśnienie rzeczywistości społecznej- badanie mikroświata konkretnych ludzi

- makrostruktury- państwo, gospodarka, stratyfikacja- są tworzone i podtrzymywane przez mikrointerakcje

- interakcjonizm koryguje tendencję do traktowania „struktury” i „kultury” jako czegoś istniejącego „poza nami”, nakładającego się na zachowania ludzi- „biernych istot”

SOCJOLOGIA HUMANISTYCZNA (ZNANIECKI)

- zachowania mają aspekt subiektywny

- odbijają się w sytuacji społecznej

- badanie postaw ludzi na podstawie udzielonych odpowiedzi jest zawodne

- rozpoznanie postaw realistycznych ludzi może nastąpić przez „wczucie się” badacz w ich sytuację => metoda „dokumentów osobistych”; „obserwacja uczestnicząca”

TEO DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO (PARSONS, MCIVER, BALES, SHILS)

- działanie społ- znaczenie przypisywane przez ludzi działających działających i podlegających działaniu

- działanie ludzkie skupia

* wartości subiektywne (motywy, intencje)

* wartości obiektywne (sens, kultura)

- działania społeczne są skierowana ku innym ludziom i kształtowane przez nich

- inne rodzaje działań- zachowania + dążenie do celu bez względu na koszty, działania emocjonalne, tradycyjne

Podobne prace

Do góry