Ocena brak

Współczesne kultury prawne

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Pojęciu kultury prawnej przypisywane są duże walory opisowe, ocenne i porządkujące, wyróżniające ją od innych form kultury normatywnej- religijnej, moralnej, politycznej. Kulturę prawną definiować można w dwojaki sposób:

  1. jako stosunek wszystkich członków określonej grupy społecznej do prawa,

  2. jako kulturę prawniczą, czyli stosunek do prawa tych, którzy je tworzą i stosują, głównie więc prawników.

Charakteryzuję ją zatem jakiś stosunek do prawa, wyznaczony zakresami jego znajomości, oceny i wynikające stąd postawy i zachowania. Trafne jest też stwierdzenie, że cała kultura odznacza się normatywnym charakterem. Jeśli to, co normatywne przejawia się w podporządkowaniu ludzkich zachowań określonym normom, regułom, dyrektywom, zasadom, instytucjom, modelom, wartościom i wzorom, bez wątpienia tworzy ono jądro kultury, spełniając funkcje czynników kulturotwórczych. Czynniki kulturotwórcze wyrastają z myśli i praktyki ludzkiej poszczególnych składników kultury i wtórnie na myśl i praktykę tę oddziałują. Śmiało można jednak stwierdzić, że pozostawanie tylko w kręgu własnej kultury prawnej zawęża horyzonty poznawcze, skłania do absolutyzowania tego, co zmienne, nadawania znamion uniwersalności temu, co lokalne. Warto więc odsłonić czynniki warunkujące narodziny, rozwój i zmierzch kultur prawnych, ich ciągłość i upadki, ewolucję i rewolucję, postęp i degradację.

Podobne prace

Do góry