Ocena brak

Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy zajdzie potrzeba szybkiego uregulowania wymaganych zobowiązań, istnieje duże prawdopodobieństwo, że upłynnienie tego składnika aktywów pociągnie za sobą trudności, lub nie będzie w całości możliwe.

Jeżeli zatem w strukturze aktywów obrotowych dominują zapasy, to poprzednio omawiany wskaźnik może mylnie informować o rzeczywistej płynności firmy. O dobrej płynności firmy można mówić, gdy poziom tego wskaźnika mieści się w przedziale od 1,0 do 1,2.

Dalszym pogłębieniem oceny bieżących możliwości płatniczych przedsiębiorstwa może być wskaźnik płynności gotówkowej (natychmiastowej). Jest on relacją najbardziej płynnych środków obrotowych do zobowiązań bieżących. Wyjaśnia on zatem, jaką kwotę wymagalnych zobowiązań pokryć może przedsiębiorstwo z bezpośrednio dostępnych środków płatniczych. Nie przesądza on jednak o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa, a jedynie sygnalizuje jego sprawność płatniczą. Wskaźnik płynności gotówkowej jest wykorzystywany do celów wewnętrznych zarządzania, w związku z czym nie ustala się dla niego norm wartości.

Podobne prace

Do góry