Ocena brak

Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem do oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Oblicza się go dzieląc wartość aktywów obrotowych przez krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania (ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Konstrukcja tego wskaźnika oparta jest na założeniu, że zdolność płatnicza firmy, a więc zdolność do terminowego regulowania zobowiązań zależy od rozmiarów posiadanego przez firmę płynnego majątku, a więc środków pieniężnych oraz innych składników aktywów obrotowych (bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów), które łatwo zamienić na gotówkę (zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe).

O dobrej płynności firmy świadczy taki stan, gdy wartość majątku obrotowego jest wyższa od wielkości zobowiązań bieżących, a więc gdy wartość tego wskaźnika jest wyższa od 1. Doświadczenia praktyczne wskazują, że wartość wskaźnika bieżącej płynności w większości wypadków powinna mieścić się w przedziale od 1,2 do 2,0. W firmie, która ma trudności z regulowaniem bieżących zobowiązań poziom wskaźnika bieżącej płynności będzie wykazywał tendencję spadkową. Niski poziom tego wskaźnika (np. w porównaniu z innymi firmami tej samej branży) jest poważnym sygnałem informującym o możliwości wystąpienia trudności płatniczych.

Również zbyt wysoki poziom tego wskaźnika wpływa negatywnie na sytuację finansową firmy. Mówi się wówczas, że w firmie występuje nadpłynność finansowa. Jest to stan firmy, w której występuje nadmierny zasób środków pieniężnych, który nie jest inwestowany w różne przedsięwzięcia. Taki stan prowadzi do obniżenia rentowności w firmie.

Podobne prace

Do góry