Ocena brak

Wskaż na funkcje jakie w świetle współczesnej nauki powinno spełniać prawo karne materialne i prawo karne procesowe

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Funkcje prawa karnego materialnego:

  • ochronna - jest to podstawowa funkcja prawa karnego materialnego. Wartości chronione to między innymi: pokój, obronność, niepodległość, bezpieczeństwo, życie, zdrowie itd.

  • gwarancyjna - zgodnie z nią nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie został wyraźnie zakazany przez prawo, ani nie może być karany w sposób inny niż ustalony przez prawo w normach sankcjonujących. Funkcja ta wiąże się z zasadą praworządności.

  • prewencyjno-wychowawcza - polega na tym, ze celem kary i innych środków karnych nie jest wyłącznie represja za wykonane czyny, ale także zapobiegawcze i wychowawcze oddziaływanie na sprawcę i społeczeństwo. Ma to doprowadzić do ukształtowania odpowiednich postaw, aby jednostka potrafiła się odnaleźć w społeczeństwie. Społeczeństwo powinno takie prawo zaakceptować. Funkcja ta dotyczy sprawcy i społeczeństwa.

  • kompensacyjna - akceptuje potrzebę uwzględnienia przez prawo karne interesów ofiar przestępstwa. Tę funkcję realizuje zaliczenie do środków karnych obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu.

Funkcje prawa procesowego:

  • prakseologiczna - to prawo wskazuje najlepszą drogę do osiągnięcia celu jakim jest zrealizowanie norm prawa karnego materialnego. Chodzi o wykrycie prawdy materialnej i wyciągnięcie odpowiedniej konsekwencji.

  • gwarancyjna - prawo karne procesowe chroni prawa człowieka uwikłanego w proces. Służą temu normy ograniczające stosowanie środków przymusu. Prawo to pozostaje w ścisłym związku z prawem konstytucyjnym jeśli chodzi o prawa obywatelskie.

  • regulacyjna - normy prawa karnego procesowego wyznaczają określony porządek, ustalają sekwencję, czynności w odpowiednie formy, zaprowadzają ład w procesie.

  • materialno-prawna - prawo karne procesowe wywiera niejednokrotnie wpływ na zakres uregulowania prawa karnego materialnego i realności stosowania tego prawa.

Podobne prace

Do góry