Ocena brak

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej - Pojęcia związane z pedagogiką specjalną

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Niepełnosprawność – obejmuje różne funkcjonalne ograniczenie jednostek ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej.

Ortodydaktyka – jej przedmiotem jest badanie procesów kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych z odchyleniami od normy bez względu na rodzaj, złożoność, zakres i genezę niepełnosprawności

Ortopedagogikanauka o nauczaniu wszystkich dzieci, których rozwój psychiczno – duchowy jest hamowany przez czynniki indywidualne i społeczne, o ich wychowaniu i opiece nad nimi.

Pedagogika resocjalizacyjnaDziedzina wiedzy i umiejętności pedagogicznych dotycząca ponownej socjalizacji głównie dzieci i młodzieży, której celem jest doprowadzenie do optymalnego rozwoju osobowego jednostki i jej uspołecznienia na miarą istnieją­cych standardów społeczno-obyczajowych, moralnych, a przede wszystkim prawnych.

Terapia pedagogiczna Pojęcie to wywodzi się z terminologii medycznej, a w na­ukach o wychowaniu oznacza oddziaływanie o charakterze leczniczym (naprawczym), do­konywane poprzez zastosowanie metod i środków pedagogicznych.

Tyflopedagogika – jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, jest nauką o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadą wzroku. W zależności od stopnia uszkodzenia wzroku wyróżnia się osoby niewidome , z resztkami wzroku, niedowidzące.

Oligofrenopedagogika – to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo. Przedmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo i proces jej rehabilitacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych.

Kompensacja – zastąpienie obiektywnie istniejących lub subiektywnie odczuwalnych braków w jednej dziedzinie działalności człowieka przez wzmożoną aktywność w innej. Kompensacja może dotyczyć zmysłów, np. braku słuchu czy wzroku. Może też być kompensacja społeczna – zastąpienie niepełnosprawności fizycznej osiągnięciami na polu nauki czy kultury.

Rewalidacjakrąg zabiegów pedagogiczno – leczniczych w pracy z jednostkami odchylonymi od normy, mających na celu ich przystosowanie do życia w społeczeństwie ludzi normalnych – rehabilitacja.

Surdopedagogika - definicje wad słuchu, klasyfikacje osób z uszkodzonym słuchem, rozwój fizyczny, umysłowy i psychospołeczny głuchych, nauka mowy jako podstawa rewalidacji głuchych (elementy surdologopedii).

Podobne prace

Do góry