Ocena brak

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - Benzen C6H6

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Działanie toksyczne:

Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku kostnego/. Wysokie stężenie par benzenu działają narkotycz-nie. W zatruciach ostrych, po początkowym okresie podniecenia, na-stępuje ogólne osłabienie, senność, zawroty głowy, duszność, wymio-ty, ból głowy, utrato przytomności, drgawki. Rozszerzone źrenice nie reaguję na światło. Temperatura ciała gwałtownie obniża się. Przy bardzo wysokich Stężeniach prawie natychmiast występuje utrata świadomości i śmierć w ciągu kilku minut.

Zatrucia lekkie i przewlekle charakteryzują się zmianami chorobowymi układu krwiotwórczego i krwi, uszkodzeniem wątroby, nerek, zmniej-szeniem odporności na zakażenia, zaburzeniami przemiany materii, ogólnym osłabieniem. Szczególną wrażliwość na działanie par benzenu wykazują kobiety i młodociani. Przewód pokarmowy - zatrucie benzenem powoduje zaburzenia w tra-wieniu, utratę łaknienia. Czasem występuję objawy podrażnienia nerek i wątroby. Może również rozwinąć się żółtaczka. Podrażnienie wątro-by często zanika po przerwaniu kontaktu z benzenem. Dawka śmiertelna benzenu doustnie wynosi ok. 30 g.

Drogi oddechowe - pary benzenu, nawet w niewielkim stężeniu wywołuje podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych. Przy zatruciach przewlekłych obserwuje się krwawe wybroczyny w opłucnej i płucach. Jednym z typowych objawów zatrucia są silne i częste krwotoki nosa. Skóra - benzen wchłania się przez skórę i może dojść ta drogą do zatrucia, nawet ostrego. Pary benzenu w wyższych stężeniach powodują różnopostaciowe zmiany skóry. Przy częstym kontakcie z ciekłym benzenem następuje wysuszenie i spękanie skóry, swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk i wypryski drobnopęcherzykowe.

Podobne prace

Do góry