Ocena brak

Wpływ zmiany okoliczności na niewykonanie zobowiązania (klauzula REBUS SIC STANTIBUS)

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Strony zamierzając umowę dokonują tzw. „milczącego zastrzeżenia”, że wykonają umowę

zgodnie z jej treścią tylko wtedy, gdy ogólne przesłanki jej zawarcia nie ulegną w przyszłości

zmianie tzw. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS.

Zwrot ten stosowany jest obecnie w szerszym znaczeniu: na określenie wszelkich koncepcji

lub rozstrzygnięć ustawowych, zmierzających do modyfikowania zobowiązania z uwagi na

nieoczekiwane zmiany stosunków społecznych.

Klauzula REBUS SIC STANTIBUS została wprowadzona do KC w 1990 roku i jest to art.

3571KC. Artykuł ten nie podważa zasady PACTA SUNT SERWANDA, lecz jedynie łagodzi

jej ostrość, pozwalając w sytuacjach prawem przewidzianych adaptować zobowiązane do

zmienionych stosunków.

Przepis art. 3571 KC znajduje zastosowanie do wymienionych zobowiązań powstających z

umów:

- sąd może zastosować środki przewidziane w art. 3571KC, jeżeli kumulatywnie zostaną

spełnione 3 przesłanki:

1) nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków – jest to obiektywne, o charakterze

powszechnym przekształcenie stosunków społecznych, gospodarczych.

Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło:

przyrodnicze – nieurodzaj, powódź, kataklizmy

społeczne – wojna, strajki, rozruchy, gwałtowna zmiana ustroju politycznego

2) zmiana ja pociąga za sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub

grozi jednej ze stron rażąca strata

między nadzwyczajną zmianą, a tą zmianą sytuacji indywidualnej podmiotu

musi istnieć związek przyczynowy

3) strony nie przewidywały wpływu nadzwyczajnej zmiany stosunków na

zobowiązanie

- jeżeli spełnia się te 3 przesłanki, sądowi przysługuje kompetencja do ingerowania w

stosunek zobowiązaniowy przez wydanie następujących typów orzeczeń (wyłącznie na

żądanie strony stosunku zobowiązaniowego):

oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania – ingerencja sądu może polegać

na:

1. zmianie czasu

2. miejsca

3. środków jakimi świadczenie ma być wykonane

oznaczenie wysokości świadczenia

rozwiązanie umowy

Podobne prace

Do góry