Ocena brak

Wpływ paradygmatu socjalno – strukturalnego na zachowania wyborcze Polaków - Paradygmat socjalno – strukturalny

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • zakłada występowanie związku między zachowaniem wyborczym a członkostwem w grupach społecznych. Decyzje wyborcze mają więc charakter kolektywny, ludzie głosują tak jak inni członkowie grup, do których przynależą.

  • zakłada się więc, że wyborcy przyjmują sposób głosowania, który odzwierciedla ekonomiczną i społeczną pozycję grupy, do której należymy, tak więc istnieje silny związek pomiędzy indywidualną przynależnością do grupy/klasy społecznej a wyborem partii politycznej lub kandydata.

  • w swojej klasycznej postaci podejście społeczno – strukturalne wywodziło się z socjologicznych teorii klas K. Marksa oraz Weberowskiej koncepcji stratyfikacji społecznej. W obydwu przypadkach zakładano, że podziały polityczne mają swoje korzenie w strukturze społecznej. Społeczeństwa dzielą się na klasy społeczne o odmiennych interesach. Przynależność do konkretnej klasy łączy się z istnieniem wśród jej członków specyficznej świadomości klasowej, która znajduje swój wyraz w zachowaniach politycznych, a zwłaszcza wyborczych.

  • zakłada też, iż czynniki statusu socjoekonomicznego, zwłaszcza wykształcenie, dochody, rasa, wyznanie, wiek, wywierają wpływ pośredni, gdyż warunkują przynależność do grup społecznych. W tym sensie struktura społeczna wpływa na rozkład preferencji politycznych w konkretnym społeczeństwie.

  • Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, wybierając partie i konkretnych kandydatów, kierują się grupowymi interesami (tak jak je sami rozumieją) i grupowymi afiliacjami. Podstawą tych grupowych afiliacji mogą być interesy ekonomiczne, ale także wykształcenie, zawód, religia, wiek i płeć.

Do góry