Ocena brak

Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wznowienie procesu

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Podstawa wznowienia ujęta w art. 540 § 2 k.p.k. wiąże się z założeniem zawartym w Konstytucji RP, w myśl którego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, stanowi podstawę do wznowienia postępowania na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania ( art. 190 ust.4 Konstytucji).

O stwierdzenie niezgodności określonego przepisu prawa z Konstytucją lub ustawą może wystąpić każdy obywatel, w ramach swej skargi konstytucyjnej a ponadto w szerszym zakresie m.in. Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Pierwszy Prezes SN, Rzecznik Praw Obywatelskich, określone liczbowo grupy posłów lub senatorów i inne podmioty wskazane w art. 191 Konstytucji.

Orzeczenia TK są ostateczne, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, ale Trybunał może określić inny termin utraty mocy obowiązującej danego aktu normatywnego (art. 190 ust. 1-3 Konstytucji).

Podobne prace

Do góry