Ocena brak

Wpływ kosztów na ustalenie ceny

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności,powinna obowiązywać zasada racjonalności kosztów. Rozliczając koszty należywziąć pod uwagę wszystkie koszty poniesione w toku wytworzenia danego do-bra. Klasyfikuje sieje w dwóch podstawowych grupach:

  • kosztów stałych,

  • kosztów zmiennych.

Koszty stałe są to koszty, których poziom nie zależy od wielkości produk-cji (do pewnego poziomu oczywiście) i firmie powinno zależeć na obniżeniu ichudziału w kosztach ogólnych. Na koszty stałe składają się koszty administracyjne,ubezpieczenie, opłaty telekomunikacyjne, koszty energii elektrycznej nie wyko-rzystywanej bezpośrednio do produkcji itp. W przypadku, gdy firma sprzedajetylko jeden rodzaj produktu, kwestia rozliczenia nie wydaje się być zbyt skompli-kowana. Natomiast w przypadku zróżnicowania asortymentu potrzebne są spe-cjalne metody rozliczeń kosztów na poszczególne produkty2. Koszty zmiennez kolei powstają bezpośrednio w toku produkcji. Stanowią je koszty materiałów,robocizny, amortyzacja urządzeń itd.

Wyznaczanie cen na podstawie analizy kosztów jest metodą preferowanąprzez firmy zarówno polskie jak i zagraniczne. Ojej popularności decydują za-sadnicze zalety tj.:

  • łatwość w stosowaniu,

  • prostota,

  • gwarancja zwrotu kosztów.

Typową metodą kosztową, najpowszechniejszą w zastosowaniu jest metodanarzutu na koszty, polegająca na rozliczeniu kosztów produkcji i marży.

cena= całkowity koszt jednostkowy/(1-marża)

Jak mogłaby się kształtować cena z zastosowaniem marży np. 10% przedstawia rysunek 6.3. Przy wielkości produkcji 40 tys. sztuk, całkowity koszt jendostkowy wynosi 5 zł, a wiec minimalna cena powinna wynieść 5,5 zł (pkt A). Je-śli na przykład klient zaoferuje za paritę 20 tys. sztuk cenę zakupu jednostki 5 zł,to przy obecnej wysokości kosztów dana fima nie jest w stanie zrealizować te-go zamówienia (pkt B). Gdyby natomiast zadeklarowana cena zakupu wyniosła 9zł, to marża wyniosłaby 20%.

Metodę kosztową można zastosować również w inny sposób. Otóż punktemwyjścia jest cena jaką klient jest gotów zapłacić za nasza usługę Od jej wysoko-ści odejmujemy koszty związane z jej świadczeniem i wówczas decydujemy, czy dany zysk nas satysfakcjonuje. Jest to tak zwana metoda odwrócona. Kolejnąmetodą, uwzględniającą poziom zysku, jaki firma chce osiągnąć, jest metoda„koszt-plus". Polega ona na rozliczeniu na jednostkę produkcji kosztów oraz za-łożonej kwoty zysku.

cena = (koszt całkowity + zakładana wielkość zysku) / wielkość produkcji (sprzedaży)

W przypadku, gdy firma dąży do osiągnięcia określonej stopy zwrotu zainwe-stowanego kapitału, stosuje metodę docelowego zysku (zwaną również ceno-waniem celowym).

cena = całkowite koszty jednostkowe + (stopa zwrotu * zainwestowany kapitał) /wielkość produkcji (sprzedaży)

Firmom usługowym zaleca się stosowanie metody „czas + materiały". W takim przypadku klient opłaca czas jaki poświęciliśmy na realizację jego zamówienia oraz pokrywa wydatki związane z dostarczonymi materiałami. Trudność po-lega jednak na tym, że musimy decydować , ile wart jest nasz czas, czy godzinyposzukiwań i prób też uwzględnić w kalkulacji oraz czy ująć ceny materiałów zużytych.

Odniesieniem do ustalenia ceny na dane produkty może być również analizaprogu rentowności, czyli momentu, kiedy całkowity koszt zrówna się z obrotem.

 

(w ujęciu ilościowym) BEQ= koszty stałe / (cena - jednostkowy koszt zmienny)(w ujęciu wartościowym) BEP = koszty stałe / ((1 - jednostkowy koszt zmienny)/cena)

Za stosowaniem metod kosztowych przemawia ich prostota, ale należy pamię-tać, że są one obciążone kilkoma istotnymi wadami. Opierając się wyłącznie nakosztach jako wyznaczniku poziomu ceny, firma jest narażona na popełnienie błędów, tj.:

niewzięcie pod uwagi sytuacji klienta, odbiorcy, a więc możliwe, że produkt nie będzie się w ogóle sprzedawał, ponieważ klientów nie stać na niego, albo będzie się on im kojarzył z niskąjakością

zignorowanie ceny proponowanej przez konkurencję, a w konsekwencji możliwe, że firma poniesie porażkę, gdy klienci będą porównywali jakość produktów; pominięcie konkurencji może również doprowadzić do wywołania wojny cenowej na rynku.

Pomimo niewątpliwych zalet tego podejścia, firmę ograniczającą się wyłącznedo metody kosztowej przy ustalaniu ceny nie można uznać za firmę o orientacji marketingowej.

Podobne prace

Do góry