Ocena brak

Wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

1. zaangażowanie pokaźnego majątku trwałego – z jednej strony ponosimy koszty, a z drugiej angażujemy kapitał co powoduje stratę korzyści płynących z wykorzystania kapitału,

2. znacznego działu zatrudnienia w procesach fiz. przepływu i towarzyszących im procesach informacyjno – decyzyjnych, co powoduje ponoszenie kosztów pracy,

3. Utrzymanie zapasów rzeczowych, co powoduje ponoszenie kosztów i zaangażowania kapitałów,

4. Realizacja procesów logistycznych.

Ujmowany w wielkościach bezwzględnych, pozwalających ustalić wpływ kosztów logistyki na kształtowanie zysku oraz zmian w zaangażowanych zasobach.

Koszt działań logistycznych powinien mieć cechy podobne do kosztów stałych a ich wzrost nie powinien być wprost proporcjonalny do rozmiarów działalności przedsiębiorstwa.

Obniżka kosztów logistyki w odniesieniu do zmian rozmiarów działalności przedstawi poniższy wzór:

K obniżka ( bądź wzrost ) kosztów procesów logistycznych w okresie badanym w stosunku do porównywalnego

K , K - koszty procesów logistycznych w okresie porównywalnym/1/i badanym /2/

P , P - przychody ( obrót) ogółem z całokształtu działalności Wskaźnik procentowy obniżki lub wzrostu kosztów logistycznych, przedstawia wzór:Kwoty zwolnionych bądź zw. kapitałów w zapasach w okresie badanym w stos. do okresu ubiegłego :

M = wart. zwolnionych ( związanych ) kapitałów zaangażowanych w zapasach,

P = przychody ( obrót ) z całokształtu działalności,

W =wskaźnik obrotu zapasów w okresie bazowym,

M = przeciętna wart. zapasów w okresie badanym.

Ujmowany w wartościach względnych. Badania w tym zakresie ograniczone są do wskaźników rentowności:

R - wskaźnik rentowności Z – zysk z całokształtu obrotu.

Wpływ procesów logistycznych na rentowność można ustalić przez wyodrębnienie podst. składników logistyki, które kształtują rentowność:

- koszty logistyki, jako część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa,

- wartość śr. trwałych zaangażowanych w procesach logistycznych, jako część składowa majątku trwałego,

- wartość zapasów rzeczowych jako część składowa majątku obrotowego .

Koszty całokształtu działalności przedsiębiorstwa to suma kosztów pozostałych oraz kosztów logistyki.

Wpływ procesów logistycznych na rentowność przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez wyodrębnienie podst. składników tych procesów:

- kosztów, śr.trwałych i zapasów .

Podobne prace

Do góry