Ocena brak

Wpływ konkurencji na ustalenie cen w firmie

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Kolejnym czynnikiem rynkowym o niebagatelnym znaczeniu w procesie usta-lania ceny jest konkurencja. Przede wszystkim brak konkurencji na rynku, brakoferowanych produktów substytucyjnych usprawiedliwia często podwyższanieceny prawie do granic możliwości płatniczych klientów. Z pewnością dla klientakorzystniejsza jest sytuacja, gdy jednak to on ma wybór pomiędzy różnymi ofertami, co ma miejsce na większości rodzajów rynków. W takim przypadku ustala-jąc cenę na swój produkt, wiedząc, że będziemy porównywani, najbezpieczniejjest przyjąć cenę już stosowaną (poziom średniej ceny konkurentów), tym bar-dziej, jeśli brakuje nam doświadczenia i wiedzy o konkurencji i klientach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy obraz branży i jej zysków, które są przyjmowane tujako normalne, nie jesteśmy narażeni na zarzuty ze strony klientów i pytania: dla-czego nasza cena jest wyższa? co ją usprawiedliwia? lub dlaczego jesteśmy tacytani? czy aby nie sprzedajemy produktów niskiej jakości? W przypadku jednak,gdy nasz produkt różni się znacznie od tego, co już jest na rynku, jesteśmy w sta-nie zaoferować klientom nowe, niespotykane dotąd korzyści, warto zastanowićsię nad innymi rozwiązaniami. Możliwe techniki do zastosowania przez firmę sąwięc następujące:

1. przywództwo cenowe

lider cenowy narzuca pozostałym firmom określony słony poziom ceny,co jest związane z kształtem rynku (oligopol)

2. dostosowanie cen

jest to jedna z najbezpieczniejszych technik; polega na równoległym prze-prowadzaniu zmian cenowych z innymi firmami w danej branży

3. unikanie rywalizacji cenowej

polega na reagowaniu na zmiany cen poprzez zmiany w polityce pozosta-łych instrumentów marketingowych

4. wykorzystywanie okazji

polega bądź na opóźnionym reagowaniu na podwyższenie ceny przez kon-kurentów bądź na szybkim reagowaniu na obniżenie ceny; celem takiego po-stępowania jest zwiększenie swojego udziału w rynku

5. wojna cenowa

polega na stosowaniu ceny jako głównego go instrumentu walki z konku-rencją, może skłonić firmę do stosowania cen na progu rentowności lubnawet 0% marży.

Podobne prace

Do góry