Ocena brak

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wpływy budżetowe z tytułu należności przywozowych

Autor /miamilimo Dodano /06.07.2005

Akcesja Polski do UE, w tym także do unii celnej, spowodowała likwidację ceł pobieranych od towarów pochodzących z obszaru Wspólnoty. Wydaje się zatem, iż fakt wstąpienia przez Polskę w struktury europejskie spowoduje spadek dochodów budżetowych z tytułu należności przywozowych. Aby się o tym przekonać, należy najpierw przedstawić typologię należności przywozowych.
Należności celne przywozowe oznaczają, wg art. 4 pkt. 10 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, cła i inne opłaty równoważnym skutku należne przy przywozie towarów oraz rolne opłaty wyrównawcze i inne opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej. Poza wymienionymi do należności przywozowych zalicza się również podatek VAT przy przywozie oraz akcyzę.
Cło jest to opłata pobierana przez państwo w określonej z góry wysokości w związku z przewiezieniem towaru przez granicę. Do ceł handlowych stosowanych przez UE w stosunkach handlowych z krajami trzecimi należy zaliczyć cła konwencyjne, autonomiczne, antydumpingowe, antysubwencyjne oraz specjalne cła na produkty stalowe i węgiel. Cła konwencyjne i autonomiczne wynikają z tzw. Wspólnej Taryfy Celnej. Wysokość stawek ceł konwencyjnych wynika z porozumień UE ze Światową Organizacją Handlu (ŚOH, ang. WTO) i są stosowane wobec krajów należących do WTO, z którymi wspólnoty europejskie podpisały stosowne umowy. Cła autonomiczne są ustalane przez UE samodzielnie. Obejmują produkty i usługi, wobec których nie ustalono ceł konwencyjnych. Jako uzupełniające sposoby ochrony wewnętrznego rynku UE służą cła antydumpingowe i antysubwencyjne. Cła antydumpingowe nakładane są na tzw. produkty dumpingowe, czyli o cenie przy eksporcie do UE, która jest niższa od ceny podobnego produktu stosowanej przez kraj eksportujący w pozostałych transakcjach. Cła antysubwencyjne nakładane są na produkty i usługi subsydiowane w celu zniwelowania skutków subsydiów rządowych, zaniżających sztucznie eksportowe ceny produktów spoza UE. Do subsydiów zalicza się granty, pożyczki, zwolnienia i ulgi podatkowe, zwolnienia i ulgi celne itp. Cła rolne obejmują produkty rolne sprowadzane z krajów nie należących do UE, jeśli ceny tych produktów są niższe od cen na wspólnym rynku UE. Ceny wspólnorynkowe ustalane są na podstawie decyzji Rady w porozumieniu z Komisją i Parlamentem, a ich poziom jest przeważnie wyższy od poziomu światowych cen produktów rolnych.
Następnymi należnościami wymagającymi omówienia są należności z tytułu akcyzy oraz podatku VAT. W imporcie towarów akcyzowych podstawą naliczenia akcyzy jest ich wartość celna powiększona o cło obliczone wg stawki podstawowej, także w przypadku gdy towary zostały zwolnione od cła, cło zostało zawieszone lub obniżone. Jeśli akcyza naliczana jest kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość towarów akcyzowych.

Do góry