Ocena brak

WORCELL STANISŁAW, hrabia

Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012

WORCELL STANISŁAW, hrabia, ur. 26 III 1799 w Stepaniu (Wołyń), zm. 3 II 1857 w Londynie, działacz i pisarz polit., publicysta. Wychowanek Liceum Krzemienieckiego (1814--19), debiutował 1820 w —> „Wiadomościach Brukowych" pod pseud. Gryzomir Tukan. Członek Tow. Patriot., uczestnik walk i poseł na sejm powstańczy 1830-31, na emigracji przebywał we Francji (1832-33 i 1847-49, dwukrotnie wydalony), Belgii (1833-34) i Anglii. Współpracował blisko z J. Lelewelem (m. in. w wychodzącym w Belgii franc. „dzienniku propagandy demokr. i interesów pol." „La voix du Peuple"), a także z Mickiewiczem (w Tow. Litew. i Ziem Rus. i przy próbach reaktywowania sejmu); współzałożyciel 1835 i ideolog Gromad Ludu Pol., których doktrynę polit.-społ. wyłożył w pracy O własności (powst. 1836, ogł. Jersey 1854), gł. autor ich manifestu, 1840-46 był jednym z czołowych działaczy Zjednoczenia Emigracji Pol., a nast. TDP; od 1847 czł. Centralizacji (także tzw. londyńskiej), właściwy red. „Demokraty Pol." od 1851. Utrzymywał kontakty z węglarstwem (przyjaźnił się z G. Mazzinim) i in. kręgami międzynar. demokracji (m. in. z A. Hercenem). W swych poglądach łączył wpływy franc. socjalizmu utopijnego z wątkami ewangelicznego chrześcijaństwa.

Pisma społeczne i polityczne, oprac, i wstęp P. Marciniak, W. 1980.

FwP (Red.); B. LIMANOWSKI S.W., W. 1948 (prwdr. 1910); A. SIKORA Gromady Ludu Polskiego, W. 1974 Myśli i Ludzie (tu też przedr. O własności).

Podobne prace

Do góry