Ocena brak

Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Ujęte są one w zasadzie jako prawa człowieka – podmiotem ich jest więc każdy znajdujący się pod władzą państwa polskiego. Oto katalog tych praw i wolności:

  1. prawo do życia (art. 38),

  2. nietykalność osobista (art. 39, art. 40, 41 i 50) – obejmuje w szczególności zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody; zakaz podawaniu torturom i okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu; zakaz pozbawiania wolności z wyjątkiem przypadków określonych ustawowo; nienaruszalność mieszkania – przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie i w sposób w niej określony,

  3. prawo do rzetelnej procedury sądowej (art. 45, art. 42 ust. 2) – w szczególności prawo do sądu i prawo do obrony w każdym stadium postępowania karnego; wiążą się z tym podstawowe zasady odpowiedzialności karnej: nullum crimen sine lege, domniemania niewinności, wyłączenie przedawnienia w stos. do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz inne wynikające z art. 5, 6 i 13 EKPCz oraz z 7 protokołu do tej Konwencji,

  4. prawo do ochrony prywatności (art. 47) – obejmuje prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także prawo decydowania o swoim życiu osobistym,

  5. wolność przemieszczania się (art. 52, protokół 4 do EKPCz) – obejmuje swobodę przemieszczania się po terytorium RP, swobodę wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, swobodę opuszczania terytorium RP (prawo do paszportu), zakaz banicji, zakaz ekstradycji bezwzględny w stos. do obywateli polskich, prawo do osiedlania się na terenie RP przez osoby, których pochodzenie polskie zostanie stwierdzone zgodnie z ustawą (art. 52 ust. 5),

  6. wolność sumienia i religii (art. 53),

  7. wyrażania poglądów i opinii (art. 54) – w praktyce realizowana jest przede wszystkim przez wolność prasy i druku, wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników itd.,

  8. prawo uzyskiwania w RP azylu lub statusu uchodźcy (art. 56),

Podobne prace

Do góry