Ocena brak

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

  1. prawo własności (art. 20, 21 i 64) – wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, ograniczenia własności (w cywilistycznym rozumieniu) nie mogą naruszać istoty tego prawa, przepadek rzeczy może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,

  2. swoboda działalności gospodarczej,

  3. uprawnienia pracownicze (art. 65, 66) – wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawo do minimalnego wynagrodzenia, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do wypoczynku,

  4. prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 67) – odnoszące się do sytuacji niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo, do sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego, a także do sytuacji bezrobocia (o ile powstało w sposób niezawiniony, a obywatel nie ma innych środków utrzymania), prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1),

  5. prawo do ochrony zdrowia (art. 68),

  6. prawo do nauki (art. 70) – do 18 roku życia jest połączone z obowiązkiem nauki, z prawem tym łączą się 3 podstawowe wolności: wyboru szkoły publicznej lub innej, wolność tworzenia szkół niepublicznych wszelkich szczebli (ale państwu przysługuje nadzór pedagogiczny), wolność nauczania, tzn. określania nauczanych treści (art. 73), w każdym razie w odniesieniu do uniwersytetów,

  7. prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3) – zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona środowiska, wspieranie działań obywateli

Podobne prace

Do góry