Ocena brak

WOJNA,KONFLIKT ZBROJNY,UŻYCIE SIŁY

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Tradycyjnie określa się wojnę jako stan walki orężnej między państwami i jako przeciwstawienie stanu pokoju.Określenia te w przeszłości były podstawą do podziału prawa międzynarodowego na prawo wojny i pokoju,nie odpowiada to jednak współczesnym tendencjom zmierzającym do objęcia przepisami prawa międzyn.działań o charakterze zbrojnym,dlatego coraz częściej znajduje zastosowanie szersze określenie,,konflikt zbrojny”.

W konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny stwierdza się, że konwencje te znajdują zastosowanie,,w razie wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego...”,znajdują one zastosowanie nawet, gdy jedna ze stron nie uznała stanu wojny,w przypadku okupacji całości lub części terytorium,nawet, gdy ta okupacja nie napotkała oporu zbrojnego.Ustanawiają one pewne minimum obowiązków,jakie przyjęły państwa w odniesieniu do,,konfliktu niemającego charakteru międzyn.i powstającego na terytorium jednej z umawiających się stron”.Począwszy od konwencji haskiej z roku 1954 o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,okreslenie ,,konflikt zbrojny”jest szeroko stosowane w prawie międzyn.zamiast określenia ,,wojna”.Istotne znaczenie ma podział konfliktów zbrojnych na konflikty międzyn. I konflikty, niemające charakteru międzynarodowego.

Zakres zobowiązań, co do konfliktów zbrojnych jest znacznie szerszy.Konferencja dyplomatyczna obradująca nad projektami protokołów dodatkowych do konwencji genewskich dot.ochrony ofiar w międzyn.konfliktach zbrojnych(w r.1974)uznała za konflikty międzynarodowe-poza wymienionymi w art.2konwencji z 1949-także,,konflikty zbrojne,w których narody walczą przeciwko panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciwko reżimom rasistowskim w wykonaniu praw narodów do samostanowienia”.Natomiast pojęcie konfliktu zbrojnego nie mającego charakteru międzyn.definiuje się jako konflikt,który się toczy,,między siłami zbrojnymi państwa a rozłamowymi siłami zbrojnymi i innymi zorganizowanymi grupami uzbrojonymi,dowodzonymi przez odpowiedzialne dowództwo”,nie są to konflikty między państwami-stronami konwencji genewskich.Pojęciem szerszym niż wojna i konflikt zbrojny jest użycie siły.Obejmuje nie tylko przypadki starcia się dwóch lub więcej zbrojnych przeciwników,ale także akcje zbrojne,które nie napotykają zbrojnego oporu(np.interwencje zbrojne).

Podobne prace

Do góry