Ocena brak

WOJNA I PRAWO WOJENNE

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Wojna w sensie prawnym oznacza zerwanie między państwami obrotu pokojowego (stosunków pokojowych) i przejście do stosunków wojennych, które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi skierowanymi przeciwko drugiemu państwu.

Stan wojny nie jest równoznaczny z walką zbrojną, czyli działaniami wojennymi i odwrotnie. Jednym z podmiotów walki zbrojnej nie jest państwo (np. wojna domowa, wojna narodowowyzwoleńcza).

Od pojęcia wojny szersze jest pojęcie konfliktu zbrojnego. Obejmuje ono przejawy walki zbrojnej miedzy państwami nawet wówczas, kiedy wojna nie zostanie wypowiedziana, jak również takie konflikty zbrojne, w których uczestniczą strony nie uznane za podmioty prawa międzynarodowego (za strony wojujące). Podział wojen:

 • sprawiedliwe

 • niesprawiedliwe

 • legalne

 • nielegalne

 • obronne

 • agresywne

 • między państwami

 • wojna domowa (cywilna)

Prawo wojenne – prawa i zwyczaje wojenne, które mają na celu uregulowanie stosunków między państwami wojującymi, a także między nimi a państwami neutralnymi, w kierunku humanitaryzacji środków prowadzenia wojny i łagodzenia ich skutków. Wśród wielostronnych konwencji dotyczących praw i zwyczajów wojennych szczególnie ważne miejsce zajmuje:

 • 13 konwencji haskich z 1907r.

 • Protokół genewski z 1925r. o zakazie używania gazów duszących, trujących i innych środków bakteriologicznych

 • 4 konwencje genewskie z 1949r. 

 • Konwencja Haska z 1954r. o ochronie dóbr kulturalnych.Normy prawa wojennego obowiązują w każdym konflikcie zbrojnym.

Podobne prace

Do góry