Ocena brak

Województwo małopolskie - WODY

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Obszar województwa małopolskiego, należący do dorzecza górnej Wisły, ma z hydrologicznego punktu widzenia korzystne położenie . Warunki hydrogeologiczne, występowanie pokryw aluwialnych, fluwioglacjalnych i zwietrzelinowych, zalegających na nieprzepuszczalnych iłach mioceńskich, umożliwiają tworzenie się zbiorników wód podziemnych zwłaszcza w dolinach większych rzek. Opady w wysokości około 650mm rocznie w kotlinie, i od 700 do 850mm na Pogórzu, oraz od 900 do 1200mm w górach, zapewniają zasilanie i odnawianie zasobów wodnych. Warunki maturalne umożliwiają zarówno wód podziemnych, jak i dostawę wód powierzchniowych; od działalności człowieka zależy ich właściwe użytkowanie, utrzymanie w odpowiednim stanie, oraz ochrona i zabezpieczenie zasobów wodnych. Zmusza do tego stale rosnące zapotrzebowanie na wodę oraz racje ekonomiczne i pozaekonomiczne.

Występowanie wód podziemnych wiąże się z wielkimi jednostkami geologicznymi, jakie stanowi na południu Orogen karpacki, a na północy zapadlisko podkarpackie.

Część karpacka, obejmująca część pogórza i gór charakteryzuje się małą retencją skalnego, fliszowego podłoża.

Z wód powierzchniowych największe znaczenie ma sieć rzeczna, a to z uwagi na jej rolę w zaopatrywaniu w wodę, oraz zagrożenie powodziowe. Stanowi ona także nieodłączny element krajobrazu. Na sieć rzeczną województwa składają się w pierwszym rzędzie karpackie dopływy Wisły.

Długości rzek i potoków są zróżnicowane- od niewielkich, nie przekraczających jednego km, do kilkudziesięciu kilometrów. Najdłuższymi są Wisła i Dunajec.

Równie zróżnicowane są szerokości koryt rzecznych. Wahają się dużych granicach, od kilkudziesięciu cm, w przypadku małych potoków górskich w ich odcinkach źródłowych, do kilku metrów w odcinkach ujściowych.

Głębokości rzek wykazują dużą zmienność, w zależności od stanu wody, ukształtowania koryta, zwłaszcza w czasie wezbrań, a także jak w przypadku Dunajca, pod wpływem zbiorników retencyjnych.

Zmącenie wód jest znaczne i ulega stałemu zwiększaniu. Jest ono miarą degradacji obszaru

Temperatury wód rzek kształtują się pod wpływem temperatur powietrza.

Obieg wody, którego uproszczonym obrazem jest bilans wodny, kształtuje się pod wpływem warunków środowiska geograficznego, a w szczególności czynników klimatycznych, opadów i temperatur powietrza.

Ustrój rzek, biorąc pod uwagę system zasilania, jest typu deszczowo-śnieżnego.

Woda jest szczególnym surowcem, niezbędnym do rozwoju i zachowania biocenozy, pozostającym w stałej wymianie pomiędzy atmosferą, litosferą i hydrosferą. Dlatego ochrona wód związana jest z ochroną całego środowiska.

Podobne prace

Do góry