Ocena brak

Województwo małopolskie - KLIMAT

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Na klimat województwa małopolskiego wpływ mają: rzeźba terenu zbiorowiska roślinne, rozległe doliny i zwarte wysoczyzny, przemysł, urbanizacja. Województwo małopolskie należy do regionu cieplejszego, o małych amplitudach ochładzania suchego, dużej zmienności przestrzennej niedosytu fizjologicznego i warunków parności, oraz o wysokich sumach usłoniecznienia w zimie i stosunkowo niskich w lecie. W górach występuje klimat wysokogórski, z bardzo zmienną pogodą. Na podstawie przeprowadzonej analizy klimatu w województwie małopolskim można stwierdzić istnienie trzech regionów klimatycznych, uwarunkowanych wzniesieniem nad poziom morza:

a.) Region Kotliny Sandomierskiej - cieplejszy, o najdłuższym okresie wegetacyjnym i suchszy słabiej przewietrzany , z największą ilością cisz i przewagą wiatrów niewentylacyjnych, odznaczający się większą częstością mgieł radiacyjnych, oraz wysokimi sumami usłoniecznienia.

b.) Region Pogórza - charakteryzujący się: roczną temperaturą powietrza w granicach od

6 do 8oC, rosnącymi wraz z wysokością nad poziom morza rocznymi sumami opadów atmosferycznych, większą wilgotnością, wydłużającą się trwałością pokrywy śnieżnej, oraz naturalną wentylacją, nawiązującą do przebiegu dolin ( przebieg zbliżony do południkowego ).

c.) Region Wysokogórski:

- Wysokogórski klimat Tatr charakteryzuje się bardzo gwałtownymi zmianami pogody.

- Występowaniem wiatru halnego

- Lato jest chłodniejsze, a zimy dłuższe i bardziej śnieżne

- Mniej więcej co 100m temperatura spada o 0,5oC

Zróżnicowana rzeźba i związane z nią zróżnicowanie stosunków klimatycznych , wodnych i glebowych stwarza określone warunki dla rozwoju różnych działów gospodarki.

Stoki i wierzchowiny Pogórza Karpackiego mają korzystne warunki dla uprawy roli, a szczególnie sadownictwa. Jedynie bardziej strome stoki, szczególnie osuwiskowe i erozyjne doliny powinny być trwale zalesione. Podmokłe inwersyjne dna dolin są naturalnym obszarem użytków zielonych.

Strefa Przedgórza i równin terasowych okrytych lessem stanowi najbardziej żyzne obszary o glebach pszenno-buraczanych, nadających się pod warzywnictwo. Należałoby je chronić w sytuacji rozbudowy szlaków komunikacyjnych i osiedli. Wysoczyzny gliniasto-piaszczyste w Kotlinie Sandomierskiej mają znacznie gorsze gleby, ale dzięki bardzo małym spadkom nadają się na tereny budowlane. Piaszczyste równiny terasowe pokryte borami są użytkowane zgodnie z kategorią gleb.

Dna dolin Wisły i dopływów, o żyznych madach, mimo ochrony wałami przeciwpowodziowymi, pozostają w północnej części Kotliny w zasięgu katastrofalnych powodzi. Dobre obszary gruntów rolnych, w obniżeniach łąk i pastwisk, wymagają racjonalnej gospodarki wodnej.

Podobne prace

Do góry