Ocena brak

Województwo małopolskie - BUDOWA GEOLOGICZNA

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

a.) PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

Północno-wschodnia część województwa małopolskiego to utwory mezozoiku (kredy, jury i triasu ) złożone z wapieni, margli, piaskowców i dolomitów. Prawie przez środek województwa przechodzi granica najstarszego ( krakowskiego) zlodowacenia. Ziemie położone na północ od tej granicy, to przede wszystkim lessy, a wzdłuż rzek przeważają kenozoiczne osady wodne takie jak: iły, mady, żwiry, piaski z węglem brunatnym, oraz łupki i piaskowce. Wzdłuż wspomnianej granicy spotykamy się z utworami mezozoicznymi ( wapienie, margle, piaskowce, dolomity ). Południową granicę województwa stanowią Karpaty.

b.) PRZYDATNOŚĆ ROLNICZA GLEB

Jeśli chodzi o przydatność rolniczą gleb w województwie małopolskim występuje przewaga gleb dobrych i słabych. W górach występują gleby inicjalne i gleby słabo wykształcone ( gleby skaliste ) Środkowa część województwa posiada rędziny( czyli gleby wytworzone z wapieni i margli ). W północnej części województwa spotykamy przeważnie gleby płowe czyli wytworzone z lessów i innych pyłów.

Podobne prace

Do góry