Ocena brak

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Do jego zadań należy:

 • opracowywanie analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,

 • współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,

 • planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizacje polityki rynku pracy,

 • inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i programów specjalnych,

 • organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej ,

 • współdziałanie z organami właściwymi w sprawach oświaty w planowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie szkolenia bezrobotnych, kształcenia zawodowego,

 • organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa, a także wspierania klubów pracy,

 • ustalania kryteriów wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia cudzoziemców,

 • organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadania własne gmin lub powiatów, w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

 • organizowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych,

 • realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Podobne prace

Do góry