Ocena brak

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest:

przedstawicielem Rady Ministrów w województwie- z tego tytułu odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, co między innymi polega na:

kontrolowaniu wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,

kontrolowaniu wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,

zapewnianiu współdziałania wszystkich podmiotów administrujących działających na obszarze województwa i kierowaniu ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w ustawach,

reprezentowaniu Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,

wydawaniu poleceń, o których mowa w art. 16 ustawy o administracji rządowej w województwie,

partycypacji w powoływaniu i odwoływaniu organów administracji nie zespolonej,

kontrolowaniu organów administracji nie zespolonej działających na obszarze województwa,

zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej- i w tym zakresie:

kieruje nią i koordynuje jej działalność,

zapewnia warunki do skutecznego jej działania,

ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

jest na zasadach określonych w ustawach- organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym,

reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, co polega na:

reprezentowaniu Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań,

wykonywaniu innych uprawnień wynikających z reprezentowania Skarbu Państwa,

wykonywaniu uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów.

Podobne prace

Do góry