Ocena brak

Woda - Woda substancją niezbędną do życia

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Woda, zarówno pod względem fizycznym jak chemicznym, jest jedną z najbardziej niesfornych substancji. Właśnie to powodu-je, że woda jest nieodzowna dla życia. Zwykle ciecz ochładzana zmniejsza swą objętość, a prze-chodząc w stały stan skupienia kurczy się dalej. Tymczasem woda ochłodzona do tempera-tury poniżej 4°C zaczyna się rozszerzać. Mówi się więc o tzw. anomalii wody.

Zamrożona w temperaturze poniżej 0°C woda nadal zwiększa swą ob-jętość. Dlatego zamarznięta woda, czyli lód, pływa po po-wierzchni wody. Wody zama-rzają od góry do dołu i dlatego dają w zimie bezpieczne schro-nienie zwierzętom wodnym. Jeśli woda zachowałaby się tak jak inne ciekłe związki wodoru, to w normalnej temperaturze powinna by mieć postać gazu, przy 90°C - cieczy, a zamarzała-by w temperaturze 0°C. Wów-czas nie mogłoby oczywiście w ogóle istnieć życie na Ziemi.

Jest jeszcze jedna niezwykle wa-żna sprzeczność: woda najchęt-niej pozostaje cieczą i z trudem zmienia temperaturę. Potrzeba wiele energii, by przekształcić ją w lód czy gaz albo zmienić jej ciepłotę. Organizmom żywym, składającym się przecież w wię-kszej części z wody, zapewnia to daleko idące uodpornienie się na zmiany temperatury. Z che-micznego punktu widzenia cie-kawe jest, że spośród wszyst-kich cieczy woda jest zdolna rozpuścić w sobie najwięcej sub-stancji, a także wchodzi w skład licznych związków chemicz-nych. W przyrodzie ożywionej prowadzi to niekiedy do po-wstania zadziwiających zja-wisk. Płyny ustrojowe ryb mor-skich zawierają mniej soli niż otaczająca je woda.

Dla wyrów-nania tej różnicy stale tracą one wodę na drodze osmozy. Spa-dek zawartości wody pociąga za sobą konieczność uzupełnienia jej przez picie, przy czym ryby morskie dysponują własnymi mechanizmami odsalania wo-dy. Odwrotny proces zachodzi u ryb słodkowodnych, które stale pobierają wodę przez skó-rę, gdyż ich płyny ustrojowe zawierają więcej soli niż słodka woda. Nie potrzebują więc pić i wydalają więcej wody, niż jej pobierają z pożywieniem. Cha-rakter osmotycznych mechaniz-mów regulujących dzisiejszych zwierząt wskazuje wyraźnie skąd się one wywodzą. Można więc określić, czy ich przodko-wie żyli w wodach słodkich czy słonych.

Podobne prace

Do góry