Ocena brak

Woda - Nie ma życia bez wody

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Zasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gos-podarzeniem wodą przez poszcze-gólnych osobników. Skomplikowane systemy oszczędnego gospoda-rowania wodą wykształcają się ba-rdzo powoli, dlatego pierwsze lą-dowe rośliny i zwierzęta nie mogą jeszcze żyć w suchych strefach (np. na pustyniach). Ich występowanie ogranicza się więc do brzegowych stref mórz, jezior i rzek oraz okolic bagiennych. Z drugiej strony roz-wój flory przyczynia się do wilgot-nych stref na kontynentach. Gleby czysto mineralne magazynują na ogół bardzo mało wody, podczas gdy próchnica i torf są w stanie długo utrzymać więcej wilgoci. Także rośliny oraz powietrze w przestrzeniach o gęstej szacie roślinnej utrzymują wodę. Wszyst-kim organizmom lądowym nie-zbędna jest woda, gdyż wszelkie istotne dla życia procesy zachodzą w roztworach wodnych.

Poza pozyskiwaniem niezbędnych dla organizmu substancji przez asymila-cję, rośliny pobierają jeszcze rozpuszczone w wodzie so-le mineralne. Również wiele zwie-rząt żywi się wyłącznie płynnym pokarmem: niektóre muchy, plus-kwy i wszy, cykady, komary, mo-tyle, pszczoły, wiele chrząszczy, roztocza i pająki, pijawki, kolibry, pewne nietoperze itd. We wnętrzu organizmów roślinnych i zwierzę-cych woda jest najważniejszym środkiem rozpuszczającym i trans-portującym. Wiele zwierząt wod-nych składa się w 90% do 99% z wody ale ssaki też z 65% do 70%. Woda służy nie tylko do pobierania pożywie-nia, trawienia, wydalania oraz rozprowadzania substancji po krążących w organizmie sokach życiowych.

Wyznaczany przez ilość wody poziom chłonności tka-nek decyduje też o wielu czynnoś-ciach życiowych m.in. o pracy mię-śni. Bilans wodny określa także odporność na nadmierne ciepło lub zimno. Życie wyżej zorganizo-wane nie jest właściwie możliwe powyżej temperatury 42-56°C. Dlatego niektóre zwierzęta zamie-szkujące strefy gorące posługują się regularnym systemem parowania i chłodzenia wody, np. antylopa Oryx, która utrzymuje odpowied-nią temperaturę krwiobiegu za po-mocą specyficznej "chłodnicy", składającej się z cienkich przegród. Woda jest więc "matką życia".

Podobne prace

Do góry