Ocena brak

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Transkrypt

Częstochowa, dnia .........................
Imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania.
Do
Sądu Rejonowego
Wydział ................... (wpisać nazwę wydziału)
w Częstochowie
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział ................... (wpisać nazwę wydziału)

Sygn. akt I C 271/05
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
Wnoszę o zwolnienie .............. (podać czy całkowite czy częściowe) od kosztów sądowych
w sprawie przeciwko ....................... o .......... .

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki:
- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na druku,
- zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy; zaświadczenie o dochodach
współmał onka lub osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe; zaświadczenie z urzędu pracy lub z ośrodka pomocy społecznej; zaświadczenie
z urzędu skarbowego o dochodach, jeśli wnioskodawca prowadzi własną działalność
gospodarczą; zestawienie średnich miesięcznych kosztów utrzymania osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą; dokumenty świadczące
o zaciągniętych kredytach, płaceniu alimentów, egzekucjach komorniczych; ostatni
odcinek emerytury lub renty; kopia PIT-u za dany rok.
Uwaga! Zwolnienia z kosztów sądowych mo e domagać się osoba fizyczna, która zło yła
oświadczenie, e nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny.

Podobne prace

Do góry