Ocena brak

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Transkrypt

Częstochowa, dnia ....................

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział ........ Karny
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział ......... Karny

Sygn. akt .................
Imię, nazwisko,
adres zamieszkania

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA
Zwracam się o zatarcie skazania z wyroku tut. Sądu z dnia .................. sygn. akt .................. .

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................
(własnoręczny podpis)

Uwaga:
1. wniosek składa się do sądu, który wydał orzeczenie.
Je eli w I Instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwym sądem jest ten sąd, który jako
ostatni wydał wyrok. Je eli orzekały sądy ró nego rzędu, właściwy jest sąd wy szego rzędu.
2. opłata od wniosku jest stała i wynosi 45 zł - w znakach sądowych.

Podobne prace

Do góry