Ocena brak

WNIOSEK O WARUNKOWE ZWOLNIENIE

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O WARUNKOWE ZWOLNIENIE

Transkrypt

Częstochowa, dnia ..................

Imię, nazwisko,
adres zamieszkania

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Penitencjarny

WNIOSEK O WARUNKOWE ZWOLNIENIE
Wnoszę o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary w wymiarze ............ (podać
wymiar kary - lat, miesięcy) orzeczonej wyrokiem Sądu .......................... (podać nazwę sądu)
z dnia ................., sygn. akt .................... .
Obecnie przebywam (przebywałem) w Zakładzie Karnym (Areszcie Śledczym) w ........................
(podać dokładny adres).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w tym wniosku (np. zaświadczenie, e
skazany będzie miał zapewnioną pracę, informację o miejscu zamieszkania, młodociany - e
będzie kontynuował naukę).
Opłata sądowa jest stała i wynosi 45 zł.

Do góry