Ocena brak

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

Transkrypt

Częstochowa, dnia ......................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Rodzinny

Wnioskodawca:
Pełnomocnik:
Uczestnik:

imię, nazwisko, adres zamieszkania
pełnomocnik do doręczeń, adres do korespondencji
były współmał onek - adres zamieszkania

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO
Wnoszę o:
1) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroku (postanowienia) Sądu (podać nazwę
sądu) z dnia ................ do numeru sprawy ................................ dotyczącego rozwiązania
mał eństwa zawartego w dniu ........................... pomiędzy ....................................................,
2) ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) 2 odpisy wniosku,
2) odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności + 2 egz. kopii,
3) oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego + 2 egz. kopii,
4) odpis skrócony aktu mał eństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,
5) pełnomocnictwo lub upowa nienie.
Opłata stała od wniosku wynosi 300 zł.
W uzasadnieniu wniosku nale y podać następujące informacje:
- gdzie mał onkowie zamieszkiwali w dacie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadali
obywatelstwo w dacie wydania wyroku;
- czy strony brały udział w sprawie, a jeśli nie, to czy nie były pozbawione mo liwości obrony
swoich praw w procesie;
- uzasadnić interes prawny ądania uznania wyroku za skuteczny na terenie Polski;
- czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

Podobne prace

Do góry