Ocena brak

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU

Transkrypt

Częstochowa, dnia .......................................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie

Wnioskodawca: .....................................................

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU
Wnoszę o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym ......................... w dniu
..............., ostatnio zamieszkałym w .................................... .

UZASADNIENIE
Przed Sądem Rejonowym w Katowicach toczy się sprawa z mojego powództwa
przeciwko ................................... o zwrot odsetek z tytułu umowy po yczki (sygn. akt).
Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone na skutek śmierci pozwanego w dniu
.................... . Spadek po ................................. nie został dotychczas objęty, a spadkobiercy
nie są znani. W związku z tym zostało dokonane zabezpieczenie spadku.
W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora spadku, co umo liwi podjęcie
zawieszonego postępowania w sprawie o sygn. akt ................... .

..............................................
(własnoręczny podpis)

Podobne prace

Do góry