Ocena brak

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...........................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Wnioskodawcy: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania
Uczestnik: imię, nazwisko, adres zamieszkania
Wartość przedmiotu sprawy: .............. (podać kwotę)

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Wnosimy o stwierdzenie, e ........... (imiona i nazwiska wnioskodawców), nabyli przez
zasiedzenie z dniem (…) własność nieruchomości o powierzchni (…), poło onej w (…),dla
której w Sądzie Rejonowym w (…) prowadzona jest księga wieczysta KW nr (…).
Ponadto wnosimy o wezwanie na rozprawę świadków:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
podpisy
wnioskodawców

Załączniki:
1) wypis z księgi wieczystej,
2) wyciąg z aktu mał eństwa.

Podobne prace

Do góry