Ocena brak

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Wnioskodawca: ................................................................
Uczestnicy: ........................................................................

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
Wnoszę o stwierdzenie, e:
spadek po ............................. zmarłym(ej) dnia ................ w .........................., ostatnio
zamieszkałym w ..................................., nabyli na podstawie ustawy:
1) (imię i nazwisko spadkobiercy) w części ..........
2) .................................................... w części ..........
3) .................................................... w części ..........

UZASADNIENIE
Spadkodawca .............................., ostatnio zamieszkały(a) w.......................... zmarł(a) dnia
........................ w ..................................... .
Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.
.
Dowód: skrócone odpisy aktu urodzenia wnioskodawcy ....................... i uczestników
................................. , aktu mał eństwa ................................................
Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców.
Dowód: zapewnienie wnioskodawcy.
Do spadku nie nale y gospodarstwo rolne.
Dowód: zeznanie wnioskodawcy.
Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.

Załączniki:
1) odpisy wniosku,
2) ...... odpisów skróconych aktów
stanu cywilnego.

......................................
Podpis wnioskodawcy

Podobne prace

Do góry