Ocena brak

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Wnioskodawca: ...............................................................
Uczestnicy: ......................................................................
Wartość przedmiotu sprawy: ......................

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU
Wnoszę o:
1. Ustalenie e w skład spadku po zmarłym(ej) ................................ w dniu .....................,
wchodzą:
a) nieruchomość poło ona w ....................., składająca się z działki nr .................
o powierzchni ........... m², zabudowana budynkiem mieszkalnym nr ……..
poło onym w …....................……. o powierzchni u ytkowej ........ m2
b) samochód osobowy marki ........................, rok prod. .................. .
2. Przyznanie wymienionych w punkcie pierwszym składników majątkowych na
własność ..................... .
3. Zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestników postępowania .................... spłaty
w kwocie .................., płatnej do dnia ...................... .
4. Ustalenie kosztów sądowych po ustaleniu wartości spadku.

UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dowód: akta Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. akt ...............
Dowód: odpis z księgi wieczystej KW nr ....... Sądu Rejonowego w Częstochowie

..........................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki :
- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
- odpis z księgi wieczystej Kw.nr ..............,
- wypis z rejestru gruntów,
- odpis wniosku.

Podobne prace

Do góry