Ocena brak

Wniosek o dofinansowanie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011

Charakterystyka

''

Wniosek o dofinansowanie to standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych.


Służy do syntetycznego opisu projektu. Znajdują się w nim niezbędne informacje, tj. kto, po co (dlaczego), gdzie, za ile, z jakich pieniędzy zamierza realizować przedsięwzięcie.


W przypadku wniosku o dofinansowanie z UE szczególnie ważne jest odpowiednie wypełnienie wniosku (zgodnie ze wszystkimi instrukcjami), złożenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, we właściwej instytucji i we właściwym czasie. Ponadto niezwykle ważne są wszelkie załączniki do wniosku o dofinansowanie.


''


Główne elementy wniosku

''

  1. Informacje ogólne o projekcie (tytuł projektu, rodzaj projektu, wpływ projektu na środowisko, zgodność projektu z polityką równych szans)
  2. Dane wnioskodawcy(forma prowadzonej działalności, dane wnioskodawcy, dane teleadresowe)
  3. Charakterystyka prowadzonej działalności (podmiot, którego dotyczy projekt)
  4. Opis projektu (opis planowanego projektu, uzasadnienie projektu, lokalizacja projektu, harmonogram realizacji projektu, stan przygotowania projektu do realizacji, cele projektu, wskaźniki realizacji celów projektu, korzyści z realizacji projektu, koszty i źródła finansowania projektu, źródła finansowania, trwałość projektu).

''


Ocena wniosku o dofinansowanie

''

Wniosek o dofinansowanie terminowo złożony przez wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności ocenie formalnej, dokonywanej przez pracowników Instytucji Wdrażającej (metodą "zero-jedynkową").


Kryteria tej oceny można podzielić na trzy główne kategorie, takie jak: Wniosek, Wnioskodawca i Projekt.


Ta forma oceny skupia się wyłącznie na weryfikacji poprawności wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie.


Wnioski poprawne pod względem formalnym rejestrowane są w krajowym systemu informatycznym.

Przeprowadzana jest również ocena techniczno-ekonomiczna mająca dać odpowiedź na pytanie, czy wnioskodawca ma środki finansowe na zrealizowanie projektu.


Pozytywna ocena formalna wniosku pozwala na zakwalifikowanie go do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą "zero-jedynkową" w części obligatoryjnej (kryteria dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową w części fakultatywnej. Kryteria merytoryczne fakultatywne to kryteria, których projekt nie musi spełniać, ale to właśnie za nie beneficjent może otrzymać najwięcej punktów. Ocena tych kryteriów jest oceną punktową, przy czym maksymalna ilość punktów, którą można otrzymać różni się w zależności od działania.

Suma punktów przyznanych danemu wnioskowi pozwala na umieszczenie go na odpowiednim miejscu listy rankingowej.


''


Autor: Anna Wojtowicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry